Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์มอบโล่แก่ครอบครัวร่มเย็น ประจำปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 
เสาร์, 21 สิงหาคม 2010

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันครอบครัวและงานเวทีสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2553  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป และมอบโล่แก่ครอบครัวร่มเย็น จำนวน 3 ครอบครัว  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

 

                เมื่อเวลา  11.30 น. วันนี้ (14 พฤษภาคม 2553) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดงานวันครอบครัวและงานเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2553 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสถาบันครอบครัว เปิดโอกาสให้ตัวแทนครอบครัว ผู้แทนจากทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีครอบครัวจากพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม  

 

                นางสาววีรินท์  นิตย์สุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์   กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็น วันแห่งครอบครัว  เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ  สำหรับปี 2553 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการงานวันครอบครัวและเวทีสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2553 โดยมีกิจกรรมมอบโล่แก่ครอบครัวร่มเย็น, นิทรรศการจากส่วนราชการ, การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย, การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

                 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มอบโล่แก่ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2553 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะทำงานด้านครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้แก่  1. ครอบครัวนายประเสริฐ  ผดุงชาติ  บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 7  ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์        2. ครอบครัวนายสุริยัน  ศรีสุพรรณ  บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 8 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 3. ครอบครัวนายบุญคอย  สำราญรส บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

..............................ดวงใจ  หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com