Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ผลจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 53 กาฬสินธุ์มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 48,795.-บาท PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 
เสาร์, 21 สิงหาคม 2010
ผลจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 53 กาฬสินธุ์มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 48,795.-บาท พบอำเภอยางตลาดมีประชาชนดื่มสุราสูงสุดในจังหวัด (30/4/2010)

 

 

 

จังหวัดกาฬสินธุ์สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2553 ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 48,795.-บาท อำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดคือกมลาไสย 60,781.-บาท พบอำเภอยางตลาด มีประชาชนดื่มสุราสูงสุดในจังหวัด คนอายุ 15-60 ปี ยังอ่านภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้ถึง 256 คน

 

                นายสุวิทย์  สุบงกฎ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เปิดเผยว่า เมื่อเช้าวันนี้ (30 เมษายน 2553) จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน หรือ จปฐ. ระดับจังหวัดประจำปี 2553 เพื่อสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และรับรองผลการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2553 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้มีการจัดเก็บระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2553 โดยเป็นการจัดเก็บในทุกครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 189,653 ครัวเรือน 1,631 หมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มอายุที่จัดเก็บมากที่สุดคืออายุ 26-49 ปี จำนวน 312,758 คน อายุ 50-60 ปี 101,020 คน อายุ 18-25 ปี  90,454 คน และกลุ่มอายุอื่น ๆ อีกรวม 764,680 คน ผลการจัดเก็บปรากฏว่าคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดกาฬสินธุ์ในปี 2553 ตามตัวชี้วัด 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 24 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด อำเภอที่บรรลุตัวชี้วัดมากที่สุดคือ อำเภอสามชัย รวม 41 ตัวชี้วัดจาก 42 ตัวชี้วัด อำเภอที่บรรลุตัวชี้วัดน้อยที่สุดคือ อำเภอท่าคันโท, คำม่วง และหนองกุงศรี  บรรลุเป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด ในด้านรายได้เฉลี่ยของคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ปี 2553 อยู่ที่ 48,795.-บาท ต่อคนต่อปี เพิ่มจากปี 52 3,075.-บาท (ปี 52 เฉลี่ย 45,720.-บาท/คน/ปี) อำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดคืออำเภอกมลาไสย เฉลี่ย 60,781.-บาท/คน/ปี อำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำสุดคืออำเภอหนองกุงศรี 42,003.-บาท/คน/ปี

 

 

                 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ยังได้เปิดเผยด้วยว่า ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในหมวด 5 การปลูกฝังค่านิยมไทยให้กับตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น พบว่าอำเภอที่มีคนในครัวเรือนดื่มสุรามากที่สุด คือ อำเภอยางตลาด จำนวน 753 ครัวเรือน รองลงมาคืออำเภอหนองกุงศรี 295 คัวเรือน และอำเภอกุฉินารายณ์ 248 ครัวเรือน ส่วนหมวดที่ 3 เรื่องการฝักใฝ่การศึกษา ผลการจัดเก็บข้อมูลพบว่าคนอายุ 25-60 ปี ในจังหวัดกาฬสินธุ์อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ถึง 256 คน จากการสำรวจ 541,041 คน โดยอำเภอที่ไม่ผ่านมากที่สุดคืออำเภอคำม่วง 92 คน รองลงมาคืออำเภอกุฉินารายณ์ 29 คน 

 

 

..................................สมพงษ์   ปัตตานี/ข่าว

 

ชนะชัย  ภูแสงศรี/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com