Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ประวัตินายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาว่าที่ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 36
แย่มากดีมาก 
จันทร์, 07 กันยายน 2015
ประวัตินายวินัย  วิทยานุกูล

พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล....

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. กระทรวงมหาดไทย เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งระดับผู้ว่าราชการจังหวัด 54 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.นายวันชัย โอสุคนทิพย์ ผวจ.กาญจนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายศักดิ์ สมบุญโต ผวจ.แพร่ เป็นผวจ.กาญจนบุรี 4.นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผวจ.ตรัง เป็นผวจ.จันทบุรี 5.นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.ชัยนาท 


 6.นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.สกลนคร เป็นผวจ.เชียงราย 7.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.อ่างทอง เป็นผวจ.เชียงใหม่ 8.นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.สตูล เป็นผวจ.ตรัง 9.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.ชัยภูมิ เป็นผวจ.นครราชสีมา 10.นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นผวจ.นครสวรรค์ 


 11.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ภูเก็ต เป็นผวจ.นนทบุรี 12.นายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.พิจิตร เป็นผวจ.ปทุมธานี 13.นายทวี นริสศิริกุล ผวจ.นครนายก เป็นผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ 14.นายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.น่าน เป็นผวจ.ปราจีนบุรี 15.นายพิเชษฐ ไพบูลศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.แพร่


 16.นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พะเยา เป็นผวจ.พิษณุโลก 17.นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ.จันทบุรี เป็นผวจ.ลำปาง 18.นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม เป็นผวจ.สกลนคร 19.นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.กระบี่ เป็นผวจ.สงขลา 20.น.ส.จิตรา พรหมชุติมา ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นผวจ.สมุทรสงคราม 


 21.นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.สิงห์บุรี 22.นายวงศศิริ พรหมชนะ ผวจ.ชุมพร เป็นผวจ.สุราษฎร์ธานี 23.นายชยาวุธ จันทร ผวจ.มหาสารคาม เป็นผวจ.อุดรธานี 24.นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นผวจ.อุบลราชธานี 25.นายอถรรพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง


 26.นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 27.นายพินิจ บุญเลิศ รองผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นผวจ.กระบี่ 28.นายวินัย วิทยานุกูล รองผวจ.นครราชสีมา เป็นผวจ.กาฬสินธุ์ 29.นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผวจ.สระแก้ว เป็นผวจ.ชัยภูมิ 30.นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น เป็นผวจ.ชุมพร 


 31.นายชาญนะ เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผวจ.ตราด 32.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผวจ.ลพบุรี เป็นผวจ.นครนายก 33.นายสมชาย วิทย์ดำรง รองผวจ.นครพรม เป็นผวจ.นครพนม 34.นายสิทธิชัย ศักดา รองผวจ.นราธิวาส เป็นผวจ.นราธิวาส 35.นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผวจ.พิจิตร เป็นผวจ.น่าน 


 36.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นผวจ.พะเยา 37.นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นผวจ.พิจิตร 38.นายสนิท ขาวสอาด รองผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผวจ.เพชรบุรี 39.นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผวจ.นครปฐม เป็นผวจ.ภูเก็ต 40.นายโชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผวจ.มหาสารคาม 


 41.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผวจ.มุกดาหาร เป็นผวจ.มุกดาหาร 42.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผวจ.ราชบุรี เป็นผวจ.แม่ฮ่องสอน 43.นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผวจ.ยโสธร 44.นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผวจ.ยะลา 45.นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เป็นผวจ.ร้อยเอ็ด 


 46.นายภานุ แย้มศรี รองผวจ.นนทบุรี เป็นผวจ.ลพบุรี 47.นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผวจ.สมุทรสงคราม เป็นผวจ.สตูล 48.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รองผวจ.สมุทรสาคร เป็นผวจ.สมุทรสาคร 49.นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ รองผวจ.สระบุรี เป็นผวจ.สุรินทร์ 50.นายพศิน โกมลวิชญ์ รองผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นผวจ.หนองบำลำภู 


 51.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผวจ.อ่างทอง 52.นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผวจ.เลย เป็นผวจ.อำนาจเจริญ 53.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รองผวจ.นครสวรรค์ เป็นผวจ.อุตรดิตถ์ และ54.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผวจ.สมุทรสงคราม เป็นผวจ.อุทัยธานี

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com