Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ปิดทองหลังพระฯสร้างนวัตกรรมการพัฒนาชนบทเป็นครั้งแรกในพื้นที่รอบหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
อังคาร, 08 พฤศจิกายน 2016ปิดทองหลังพระฯ สร้างนวัตกรรมการพัฒนาชนบท เป็นครั้งแรกในพื้นที่รอบหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก มาทำพืชหลังนาแบบผสมผสาน


          หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า การปลูกพืชหลังนาแบบผสมผสานจะเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเพื่อชดเชยในภาวะที่ราคาข้าวตกต่ำและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของเกษตรกรอีกด้วย

          การดำเนินงานโครงการนี้ ปิดทองหลังพระฯ จะลงทุนค่าต้นทุนพันธุ์พืชและปุ๋ย รวมถึงค่าแรงงานให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเดือนละห้าพันบาทเป็นเวลาสี่เดือน โดยเงื่อนไขคือเกษตรกรต้องศึกษาและทำเกษตรอย่างมีมาตรฐานให้ได้ผลผลิตที่ดี จากนั้นปิดทองหลังพระฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการขายและการตลาด เนื่องจากมีการประสานกับเอกชนผู้รับซื้อผลผลิตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ กล่าวต่อว่า หลังจากขายผลผลิตแล้ว หากมีกำไร หลังจากหักเงินทุนค่าพันธุ์ ปุ๋ย และค่าแรงคืนเข้ากองทุน กำไรส่วนที่เหลือจะคืนให้กับเกษตรกรเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ในกรณีขาดทุนจากภัยพิบัติต่างๆ ปิดทองหลังพระฯ จะรับผิดชอบเองไม่ให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรแต่อย่างใด

          ในระยะนำร่องโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ซึ่งจะเริ่มดำเนินการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูกาลนี้เป็นปีแรก จะสามารถรับสมัครเกษตรกรต้นแบบเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่า 300 ราย

          “โครงการนี้ นอกจากมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงของเกษตรกรแล้วยังเพื่อสร้างการเรียนรู้กระบวนการบริหารการเกษตร ที่จะต้องมีค่าแรง มีการผลิตสินค้าที่ดี มีตลาดรองรับ และมีการบริหารความเสี่ยงนอกจากนี้ยังมีมิติทางสังคมด้านความเอื้อเฟื้อต่อกัน คือชาวบ้านในที่ดินขาดน้ำในฤดูแล้ง สามารถขอใช้ที่ดินเพื่อนบ้านที่มีน้ำเพื่อทำการเกษตรร่วมในโครงการได้”

         ในการทำโครงการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการออกแบบการจัดแบ่งพื้นที่เพาะปลูกและชนิดของพืชเป็นหลายรูปแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดและราคา ที่สามารถคำนวนผลตอบแทนล่วงหน้าได้ เพื่อให้โครงการมีความเป็นไปได้สูงที่จะให้เกษตรมีกำไร

          หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา กล่าวว่า โครงการนี้ คาดหวังให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และสามารถร่วมกันดำเนินงานได้เองในอนาคต จากนั้นจะนำกองทุนไปพัฒนาด้านอื่นต่อไป

          ปิดทองหลังพระฯ ดำเนินโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือยแล้วเสร็จเมื่อปี 2557 สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในแก้มลิงเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ 6.48 ล้านลูกบาศก์เมตร มีครัวเรือนได้ประโยชน์กว่า 1,300 ครัวเรือน ใน 4 ตำบล 2 อำเภอ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
นายสุชาติ ถนอม ฝ่ายสื่อสารฯ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ
โทรศัพท์ 02-6115009

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com