Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

สารพัดช่างกาฬสินธุ์เชิญชาวนามาสีข้าวฟรี พร้อมตั้งจุดจำหน่ายข้าวช่วยชาวนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
พฤหัสบดี, 05 มกราคม 2017


สารพัดช่างกาฬสินธุ์เชิญชาวนามาสีข้าวฟรี พร้อมตั้งจุดจำหน่ายข้าวช่วยชาวนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          จากสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรประสบกับปัญหาค่าครองชีพสูง ต้นทุนการผลิตสูง และมีหนี้สินจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรภายในพื้นที่ให้สามารถดำรงครอบครัวภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างไม่เดือดร้อนมากนัก วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จึงได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และประชาชน เพื่อจัดทำโครงการสีข้าวและขายข้าวช่วยชาวนา โดยใช้แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และขยายผลองค์ความรู้จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านไปสู่ชุมชน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรและผู้สนใจในระดับตำบล หมู่บ้าน ในการปลูกฝังทัศนคติ และค่านิยมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน มีผลผลิตที่หลากหลาย เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงด้านราคา และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในภาคการเกษตรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

          นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยเตรียมให้บริการสีข้าวให้แก่ชาวนาฟรี และจัดตั้งจุดบริการขายข้าวจากชาวนาให้แก่ประชาชนที่สนใจ ณ ลานหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จากเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เลื่อน!! โครงการสีข้าวฟรีขายข้าวเพื่อชาวนา เป็น 20 มกราคม 2560 เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งสองฝ่าย  เป็นการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการทำมาหากิน  การประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับข้าว  ทำให้เกษตรสามารถขายข้าวในราคาเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มมูลค่าของผลผลิตและป้องกันการเสียหายจากภัยธรรมชาติ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป  และอื่นๆ ให้มีมูลค่าขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรจากตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่า 50 ราย     ทำให้เกษตรกรมีสถานที่ในการค้าขายแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งคาดว่าเกษตรกรชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น  และสามารถลดปัญหาเกษตรเรียกร้องให้ช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวตกต่ำได้ในระดับหนึ่ง ลดการสูญเสียของข้าวและ  สามารถขายข้าวได้ในปริมาณและราคาสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอเชิญชวนชาวนาที่สนใจมาร่วมสีข้าวฟรี และจัดจำหน่ายข้าวสารในวันดังกล่าว เข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.043-812-101-2 , 089-9429402


ทีมข่าว ๗ ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com