Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

อาชีวศึกษากาฬสินธุ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาเรียนสายอาชีพ เพื่อพัฒนาเป็นกำลังคนสู่สากล PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
จันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2017
เช้าวันนี้ (๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐) ที่หน้าเสาธงโรงเรียนร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

เช้าวันนี้ (๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐) ที่หน้าเสาธงโรงเรียนร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน) , วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ ,  วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย , วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ และวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดทีมแนะแนวออกประชาสัมพันธ์การเรียนในสายอาชีพ  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนมีนาคม  ๒๕๖๐  เพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนในสายอาชีพให้กับนักเรียน  นักศึกษา  ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๓)  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖)  เพื่อให้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในสายอาชีพ  อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนได้เลือกเข้าศึกษาต่อตามความความถนัดของผู้เรียน  และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเป้าหมายและยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

โดยมีกำหนดการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ ดังนี้
- โรงเรียนดอนจานวิทยาคม วันอังคารที่  ๒๑   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๐
- โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ในวันพุธที่  ๒๒   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๐
- โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๐
- โรงเรียนลำปาววิทยาคม ในวันศุกร์ที่  ๒๔   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๐
- โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ในวันจันทร์ที่  ๒๗   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๐
- โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม วันอังคารที่  ๒๘   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๐
- โรงเรียนนามนพิทยาคม   ในวันพุธที่  ๑  มีนาคม    ๒๕๖๐
- โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒   มีนาคม    ๒๕๖๐
- โรงเรียนฟ้าแดดสงยางวิทยาคาร   ในวันศุกร์ที่  ๓   มีนาคม    ๒๕๖๐

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
- มีสัญชาติไทย มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
- ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
หลักฐานการสมัคร
๑.หลักฐานแสดงการจบการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียน ๕ ภาคเรียนหรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน / นักศึกษา (ฉบับจริง)
๒.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
๕.อื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
- มีสัญชาติไทย มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
- ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
หลักฐานการสมัคร
๑.หลักฐานแสดงการจบการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียน ๕ ภาคเรียนหรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน / นักศึกษา (ฉบับจริง)
๒.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
๕.อื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครเรียน ได้ที่เว็บไซต์ www.kpc.ac.th หรือทางโทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๒๑๐๑-๒ทีมข่าว ๗ ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com