Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

สาธารณสุขเขต ร้อยแก่นสารสินธุ์ พร้อมป้องกันไข้หวัดนกในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู เน้นเฝ้าระวังการตายผิดปกติ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
อังคาร, 28 มีนาคม 2017


สาธารณสุขเขต ร้อยแก่นสารสินธุ์ พร้อมป้องกันไข้หวัดนกในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู เน้นเฝ้าระวังการตายผิดปกติ  พร้อมแนะผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก แจ้งเร็ว ควบคุมโรคเร็ว

จากข้อมูลสถานการณ์โรคไข้หวัดนกขององค์การอนามัยโลก (ข้อมูลตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๖ -๑๖ ม.ค ๒๕๖๐) พบผู้ป่วยยืนยันจาก ๑๖ ประเทศทั่วโลก จำนวน ๘๕๖ ราย เสียชีวิต ๔๕๒ ราย ขณะที่สายพันธุ์ H7N9 มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๑๙ ม.ค. ๒๕๖๐ จำนวน ๙๑๘ ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศจีนและฮ่องกง จำนวน ๑๐๙ ราย ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อในสัตว์องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ได้มีการรายงานโดยตลอดทั้งปี ๒๕๕๙ พบการติดเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกกว่า ๕๐ ประเทศทั่วโลก พบเชื้อไข้หวัดนกทั้งหมด ๑๑ สายพันธุ์  ย้ำกลุ่มผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก หมั่นทำความสะอาดโรงเลี้ยง   หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น ขอให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข      ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว อสม. รวมทั้งความร่วมมือจากปศุสัตว์ ที่มีบทบาทในการเตรียมความพร้อมและตรวจจับความผิดปกติในพื้นที่  รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่พบเห็นสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ควรแจ้งหน้าหน้าที่ทราบทันที  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย จึงขอแนะนำ ดังนี้ สำหรับประชาชน ๑.ห้ามนำสัตว์ปีกที่ตายแล้วหรือกำลังมีอาการป่วยมาชำแหละเพื่อจำหน่ายหรือรับประทาน หรือนำไปให้สัตว์อื่นกินอย่างเด็ดขาด เนื่องจากหากสัตว์ปีกติดเชื้อไข้หวัดนก ผู้ชำแหละจะติดเชื้อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งได้ ๒.หากพบสัตว์ปีกเสียชีวิตผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากจำเป็นต้องสัมผัสสัตว์ปีก ให้สวมถุงมือหรือถุงพลาสติกและล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งหลังจากสัมผัสสัตว์ปีก ๓.หากมีอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ เช่นมีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และเคยสัมผัสสัตว์ปีกหรือผู้ป่วยปอดบวม ให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสโรค หรือแจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรปรึกษาสายด่วนของกรมควบคุมโรค หมายเลข ๑๔๒๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  คำแนะนำสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ๑.หากมีไก่ เป็ดป่วย หรือตายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้รีบปรึกษาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที ต้องไม่นำไก่ เป็ด ที่ป่วย หรือตายออกมาจำหน่าย และทำลายตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อมาสู่สัตว์อื่นหรือคน ๒.เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ต้องป้องกันสัตว์ปีกของตนเองไม่ให้ติดเชื้อไข้หวัดนก โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยหากพบเห็นความผิดปกติ สามารถแจ้งไปยัง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปสุสัตว์อำเภอ สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 


////////////////////////////////////////////////////////
ข้อมูล/เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น
หมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙
ต่อ ๒๒๔ งานกฎหมาย 
http://odpc7.ddc.moph.go.th

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com