Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ประชุมด่วนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนศาสตร์ชาติระยะที่ 3 งบประมาณ 898,730,600 ลบ. PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2017
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมด่วนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนศาสตร์ชาติระยะที่ 3 พร้อมเชิญองค์กรอิสระร่วมตรวจสอบโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2560วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ คูรัตนเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 10 และเขต 12 นายจักรกฤช  ตันเลิศ ผอ.ปปช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเรณู เงี้ยบงามศรี ผอ.สตง.กส. นายณัฐพงษ์  พาสิงห์ ผู้แทน ปปท.พื้นที่เขต 4 ขอนแก่น เพื่อร่วมกันตรวจสอบ ติดตาม และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2560 ตามแนวทางที่ มท. ปปช. ปปท. และสตง. ในคราวประชุม VCS เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะมุ่งที่จะให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาคราชการ เอกชน องค์กรอิสระได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2560 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับมา  จำนวน 5 โครงการ  งบประมาณ 898,730,600.- ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร งบประมาณ 594,297,900  บาท  เจ้าภาพหลัก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
2. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร  งบประมาณ 104,391,900  บาท  เจ้าภาพหลัก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1)  อำเภอสหัสขันธ์ 2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  3) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ และ4) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
3. โครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางออกเบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค  งบประมาณ  66,282,600 บาท  เจ้าภาพหลัก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
4. โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย  งบประมาณ  120,362,000  บาท เจ้าภาพหลัก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
5.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  13,396,200  บาท เจ้าภาพหลัก สำนักงานเกษตรจังหวัด

โดยให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ นำเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

1. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน  ( Flowchart ) อย่างเป็นระบบ รวมถึงกระบวนการ/กรอบระยะเวลาดำเนินการทางพัสดุ (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)
2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ให้มีการประเมินและวิเคราะห์โครงการ ดังนี้
1) โครงการมีคุณค่า คุณประโยชน์ ความคุ้มทุน ความเหมาะสม และเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยหรือไม่ รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างไร
2) โครงการมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างไร และประชาชนในพื้นที่ได้อะไร
3) โครงการสามารถดำเนินการได้ทันที และสามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ อย่างไร
4) โครงการมีผลผลิต (output) ที่เกิดขึ้นทันทีหรือโดยตรงจากการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมเสร็จสิ้น อย่างไร
5 โครงการมีผลกระทบ (impact) ที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิตรวมถึงผลกระทบเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ  มีอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร
6) โครงการมีผลลัพธ์ (outcome) ในระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทางหรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ อะไรบ้าง
7) โครงการมีหรืออาจมีความซ้ำซ้อนกับแผนงานโครงการของส่วนราชการ หรือส่วนราชการอื่นที่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง (งบประมาณฟังก์ชั่น) หรือไม่
8) โครงการมีความสอดสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร
9) ให้มีการทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน
10) ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการแต่ละโครงการ โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยดำเนินการ รวมทั้ง งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมของแต่ละโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมกลุ่มเดิมๆ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เห็นว่าโครงการหรือกิจกรรมมีความเสี่ยงสูงซ้ำซ้อน ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงโครงการที่ไม่ใช่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และได้กำชับให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณทบทวนการดำเนินโครงการ พร้อมกำชับส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบอำนาจไป และหากประชาชนเห็นว่าการดำเนินโครงการใดส่อเค้าจะเป็นไปโดยไม่ชอบสามารถที่จะร้องเรียนมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือองค์กรตรวจสอบได้

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com