Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
อาทิตย์, 04 มิถุนายน 2017


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560  ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์  ดร.เฉลิมศักดิ์  นามเฉียงใต้  นายกสภา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ได้เป็นประธาน เปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ

นายอดิพล  ไผ่แสวง  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กล่าวว่า  ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ได้ดำเนินการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 สาขา วิชา 24 ห้องเรียน  จากสถานศึกษา 9 สถานศึกษา รวมจำนวนนักศึกษาที่ร่วมงาน กว่า 354  คน  ซึ่งการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการดังกล่าวนี้  นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง  ดังนั้นการปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติตนในสถาบันได้อย่างถูกต้อง   และเพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งขึ้น   อีกทั้งยังเป็นการสร้างสามัคคีให้แก่นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com