Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

อบจ.กาฬสินธุ์ อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 5
แย่มากดีมาก 
อังคาร, 20 มิถุนายน 2017


อบจ.กาฬสินธุ์ อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง


          วานนี้ (19 มิ.ย. 60) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (อบจ.กาฬสินธุ์) จัดโครงการยุวมัคคุเทศก์อาสาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 เพื่อถ่ายทอดทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ให้กับเยาวชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น โดยมีเยาวชนเข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน จัดในระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

          นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามของผู้จัดโครงการฯ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน (27) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา คน สังคม ชุมชน กอร์ปกับเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่นำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ถ่ายทอดให้กับเยาวชนของอำเภอ ของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และยังสามารถนำผลการดำเนินโครงการมาบูรณาการกับการเรียน การสอน ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในอนาคต

          การดำเนินงานโครงการยุวมัคคุเทศก์อาสาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เน้นให้ความสำคัญกับประเด็นการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยอย่างถูกต้อง และเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้มีความรู้และทักษะการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 150 คนเข้าอบรมฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดคณะวิทยากรมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
ปริยากร พิงพิณ /รายงาน
www.kalasinnews.com


ข่าวที่เกี่ยวข้อง- อบจ.กาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา 24 ทุนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์- นักท่องเที่ยวเฮ! จ่อผุด Kalasin Freshwater Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ (แหลมโนนวิเศษ)- กาฬสินธุ์เตรียมพลิกโฉมการท่องเที่ยว สร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสู่การท่องเที่ยวระดับโลก- นักเรียนแห่คัดตัวโควตานักกีฬาเข้าโรงเรียนดังของกาฬสินธุ์คึกคัก หวังหาช้างเผือกเข้าเรียนต่อ- สร้างชื่อ! เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com