ตำรวจกาฬสินธุ์อบรมความรู้การใช้งานระบบ E-COP
พฤหัสบดี, 10 กรกฎาคม 2008

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการใช้งานระบบ E-COP แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากทุกฝ่ายในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

                เมื่อเช้าวันนี้  10  กรกฎาคม  2551  ที่ห้องประชุมชัยสุนทร  ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  พันตำรวจเอกสุภากร  คำสิงห์นอก  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการใช้งานระบบ E-COP  ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากทุกสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวนทั้งสิ้น  80  คน

 

 

 

                การจัดอบรมในครั้งนี้  เนื่องจากในปัจจุบันระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานทุกส่วนงาน   ทำให้การปฏิบัติงานสะดวก  รวดเร็ว  และประหยัดเวลา  ประหยัดงบประมาณ  อีกทั้ง  ยังสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อนำมาใช้ประกอบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว  ตำรวจภูธรภาค 4  และตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้นโยบายให้หน่วยในสังกัดนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน  โดยนำโปรแกรม E-COP  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายใน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง  สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ตามความต้องการ  อีกทั้ง  เป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

 

                สำหรับโปรแกรม E-COP  หรือ   (Electronic Computer Operation of Police Network) เป็นการทำงานผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4  หรือกับหน่วยงานอื่นที่เชื่อมโยงข้อมูลกัน โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นจุดเชื่อมและบริหารจัดการข้อมูล จากฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันของงานแต่ละด้าน
และยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล, อัยการ, สำนักงานขนส่ง, กรมคุมความประพฤติ, สำนักงานประกันสังคม, เรือนจำและสำนักงานสาธารณสุข และนอกจากนั้นประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่จะได้รับจาก E-COP คือการรับ-ส่ง เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดกระดาษของทางราชการและสามารถส่งได้รวดเร็วมากขึ้น