สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
0
0
0
s2smodern

news24052562 objks 1
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.กาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 โดยมี นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่าง รวดเร็ว สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและต่อสังคมมากขึ้น ทําให้สตรีต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่างๆ รวมทั้ง แสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆให้กับตนเอง หรือนําไปขยายผลในชุมชน เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน การดํารงชีพ การมีความรู้เป็นเกาะป้องกันตนเองหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ต่างๆ ทําให้มีชีวิตที่มั่นคง ครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างเร็ว การดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีการใช้ จ่ายในชีวิตประจําวันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนโดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง พ่อบ้าน และแม่บ้านผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีบทบาทสําคัญ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นกําลังสําคัญในการ พัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้าง รายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลด รายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

news24052562 objks 2

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ กระตุ้นให้สตรีในจังหวัดกาฬสินธุ์เกิดการเรียนรู้และ ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจําวัน ใช้ในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชน ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมคิด ร่วมกันทํา และร่วมกันพัฒนา กลุ่มสตรีเกิดความมั่นใจในตัวเองและมีบุคลิกภาพที่ดีในการเข้ากลุ่ม เข้าสังคมต่อไป

โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มสตรี แม่บ้านและ ประชาชนทั่วไป ทั้งสิ้นจํานวน 840 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 420 คน ซึ่งในวันนี้ จะเป็นการอบรมรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย 9 อําเภอคือ อําเภอฆ้องชัย ดอนจาน กมลาไสย เมือง กาฬสินธุ์ ยางตลาด ท่าคันโท ห้วยเม็ก ร่องคํา หนองกุงศรี อําเภอละ 40-45 คน ภายในงาน กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกกิจกรรมที่สนใจได้ ซึ่งมีด้วยกัน 5 กิจกรรม คือ การทำสบู่เหลว การทำน้ำยาอเนกประสงค์ การทำน้ำยาซักผ้า และการพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปผลไม้ต่างๆ

news24052562 objks 3

news24052562 objks 4

news24052562 objks 6

news24052562 objks 5

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news24052562 kstkd 1
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสานิต คำแสนกุล ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิก  ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของสำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ และประชาชนใน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เริ่มตั้งแต่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และความทุกข์ยากของราษฎร ทรงเรียนรู้แนวทางพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาแตกต่างกัน ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาแหล่งน้ำ และความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความทุกข์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า

นายอภิรักษ์ กล่าวต่อว่า  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ ประกอบกับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บุคลากรทุกภาคส่วน ในขบวนการสหกรณ์ได้รวมพลังร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ และรณรงค์เชิญชวนให้สหกรณ์จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ตลอดจนการน้อมนำแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาขยายต่อยอดการทำความดี ตามพระราชปณิธาน รวมทั้งเป็นการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ให้พสกนิกรชาวไทยได้รับทราบและถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

news24052562 kstkd 3

ด้านนายสานิต คำแสนกุล ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดโครงการในวันนี้ได้เริ่มดำเนินการในกิจกรรมเปิดตัวโครงการ หรือ Kick off โครงการฯ พร้อมกับส่วนกลาง และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการเชื่อมโยงกิจกรรม ขยายต่อยอดเป็นพลังที่มีผลต่อการพัฒนาในภาพรวมของขบวนการสหกรณ์ต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ และมอบต้นไม้ให้แก่ผู้ร่วมงานนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง และในส่วนบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ กิจกรรม Big Cleaning Day โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดทั้งภายใน และโดยรอบสำนักงานด้วย

news24052562 kstkd 4

news24052562 kstkd 6

news24052562 kstkd 5

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news24052562 khpks 2
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานว่า ที่บริเวณป่าดงระแนง พื้นที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ถนนทางเข้าเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ ต่างพบว่ามีชาวบ้านจากหลายพื้นที่ขับรถเดินทางมาพร้อมนำอุปกรณ์การหาเห็ด ทั้งเสียม ทัพพี ตะกร้า มาหาเห็ดเผาะที่กำลังผุดขึ้นมาตามพงหญ้าภายในป่าดงระแนง ซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการหาเห็ดแตกต่างกันไป และขึ้นอยู่ที่ความชำนาญและความสามารถของการหาเห็ด ต้องสังเกตให้ดีๆ เพราะเห็ดเผาะจะอยู่ในพื้นดินดิน ต้องหาอุปกรณ์เขี่ยหา โดยเห็ดเผาะที่ได้ชาวบ้านก็จะนำกลับไปทำเป็นอาหาร ส่วนใครได้มากหน่อยก็จะเอาไปแบ่งขาย ซึ่งเห็ดเผาะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 400-500 บาท

นายหลอด ภูนพผา อายุ 57 ปี ชาวบ้านเชียงงาม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด บอกว่าหลังจากฝนหยุดตกทำให้ป่าดงระแนงเริ่มมีความชุ่มชื้น และพบว่าเริ่มมีเห็ดเผาะผุดขึ้นมา ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากต่างเดินทางมาหาเห็ดกันตลอดทั้งวัน โดยตนได้เห็ดพอทำเป็นอาหารก็จะเดินทางกลับ หากใครอยากได้มากต้องใช้เวลาทั้งวันกว่าจะได้เห็ดพอขาย ซึ่งชาวบ้านที่เดินทางมาทุกคนต่างไม่ผิดหวังได้เห็ดเผาะกลับบ้านไปทุกคน แต่จะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน

news24052562 khpks 3

ส่วนเมนูเห็ดเผาะที่ชาวบ้านนิยมนำไปทำเป็นอาหารก็จะเป็นแกงเห็ดเผาะ โดยแกงเห็ดเผาะอ่อนๆเข้ากับน้ำปลาร้าและผักพื้นบ้าน จะได้รสชาติแกงเห็ดเผาะแสนอร่อยเวลาเคี้ยวจะกรุบๆทำให้เพลินเวลาทานเห็ดเผาะ เห็ดเผาะจึงเป็นเห็ดสุดนิยมและมีราคาแพงเพราะกว่าจะหามาได้ต้องใช้ความสามารถและความอดทนสูงกว่าจะได้เห็ดมาแต่ละดอก

นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่า สภาพปัจจุบันของป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง ป่าใหญ่เนื้อที่ 69,375 ไร่ คาบเกี่ยวเขต อ.ห้วยเม็ก และ อ.ยางตลาด โดยพบว่าขณะนี้ป่าดงระแนง ซึ่งมีสวนป่าดอนลำดวนและสวนป่าดงระแนงอยู่ในความดูแล มีพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลรักษา 50,754 ไร่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการดูแลของ สปก.จำนวน 18,621 ไร่ ทั้งนี้สภาพความชุ่มชื่นของป่าสงวนแห่งชาติเริ่มฟื้นขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายรุนแรง ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าบุกรุกเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงระแนงยังทำให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้อาศัยเก็บเห็ด หาของป่า อย่างคึกคัก สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมาก ซึ่งการเก็บเห็ดสามารถเข้าไปได้โดยไม่ได้หวงห้าม แต่อย่าอาศัยในช่วงนี้ตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมสายข่าวชาวบ้านที่รักหวงแหนป่าจะคอยเป็นหูเป็นตาตลอดเวลา ถ้าหากพบใครกระทำความผิดเรื่องป่าไม้เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที "เหมือนสองตายายเก็บเห็ด"

news24052562 khpks 4

news24052562 khpks 1

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news24052562 aislita 1
เอไอเอส เปิดตัวแคมเปญใหม่ "AIS THE BEST NETWORK THAT CAN UNDERSTAND ALL GENERATIONS" ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ด้านเครือข่ายและบริการดิจิทัลของประเทศที่พัฒนาบริการเพื่อทุกเจเนอเรชั่น โดยดึงพลัง ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า วง BLACKPINK ไอดอลสาวสุดฮอต ขวัญใจชาว BLINK ทั่วโลก เป็นตัวแทนแบรนด์ถ่ายทอดแคมเปญครั้งแรกบนภาพยนตร์โฆษณาและสื่อดิจิทัลต่างๆ สะท้อนความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดพัฒนาบริการดิจิทัลที่ดีที่สุด พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าทุกเจเนอเรชั่น

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 29 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาบริการคุณภาพเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามความต้องการที่หลากหลายอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และเดินหน้าริเริ่มสร้างสรรค์การบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองในทุกมิติการใช้ชีวิตให้กับลูกค้าทุกเจเนอเรชั่น ผ่าน เครือข่ายคุณภาพ , บริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์ทั้ง Work Style  และ Lifestyle , สิทธิพิเศษที่ยกระดับการใช้ชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งเสริมให้ลูกค้าได้สร้างตัวตน และปลดปล่อยขีดความสามารถผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งล้วนช่วยให้คนไทยได้เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่วงเวลา”

ที่ผ่านมา เอไอเอส จึงสื่อสารความตั้งใจดังกล่าวผ่านทั้งบริการ และกลุ่มพรีเซ็นเตอร์ หลากหลายคาแรคเตอร์ ที่เมื่อไปสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานแฟนคลับของพรีเซ็นเตอร์แต่ละท่านก็จะยิ่งทำให้ Message ที่สื่อจาก Brand ชัดเจนยิ่งขึ้น

news24052562 aislita 3

ล่าสุด เพื่อเป็นการตอกย้ำความตั้งใจของเอไอเอสที่มุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อลูกค้าในทุกเจเนอเรชั่น จึงเปิดตัวแคมเปญ “AIS THE BEST NETWORK THAT CAN UNDERSTAND ALL GENERATIONS" โดยได้ ลิซ่า วง BLACKPINK หรือ ลลิษา มโนบาล ที่ถือเป็น Persons of Consequence หรือบุคคลที่มีพลังกว้างไกล และขยายผลได้อย่างรวดเร็วในโลกโซเชียล รวมถึงเป็นตัวแทนของคน GEN Z ที่มุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของตัวเอง เดินหน้าทำตามความฝัน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสารและมอบความสุขให้กับคนทุกเพศ ทุกวัย จนสามารถพิสูจน์ตัวเองกลายเป็นขวัญใจคนทั่วโลก เช่นเดียวกับปณิธานของเอไอเอส ที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคนไทยเสมอมา เราจึงเชื่อมั่นว่า ลิซ่ามีพลังสื่อสารเข้าถึงคนทุกเจเนอเรชั่นได้มากที่สุด และสามารถสื่อสารความตั้งใจของแบรนด์เพื่อตอกย้ำแคมเปญ "AIS THE BEST NETWORK THAT CAN UNDERSTAND ALL GENERATIONS"  ไปยังลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ Brand Relationship ของเอไอเอสเข้าถึงใจของลูกค้าและคนไทยได้อย่างแน่นอน” นายปรัธนา กล่าวสรุป

news24052562 aislita 5

 

#AISNetworkForAllGenerations
#AISXLISA
#LISA

0
0
0
s2smodern

หมวดหมู่รอง

ข่าว "ประจำวัน" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การศึกษา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การเมือง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "สังคม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการเกษตร" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "อาชญากรรม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการท่องเที่ยว" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "กีฬา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บันเทิง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บริการ/ประกวดราคา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "ประชาสัมพันธ์" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

24 พ.ค. 2562 16:07
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 รุ่นที่ 1


วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
24 พ.ค. 2562 15:05
กาฬสินธุ์ จัดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติฯ


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
24 พ.ค. 2562 14:45
ชาวบ้านแห่เก็บเห็ดในป่าสงวนฯดงระแนงคึกคัก อึ้ง!เห็ดเผาะราคาพุ่งสูงถึง กก.ละ 500 บาท


ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานว่า ที่บริเวณป่าดงระแนง [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
24 พ.ค. 2562 14:27
AIS ส่ง “ลิซ่า BLACKPINK” พรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด ตอกย้ำผู้นำเครือข่ายตัวจริง เพื่อลูกค้าทุกเจเนอเรชั่น


เอไอเอส เปิดตัวแคมเปญใหม่ "AIS THE BEST NETWORK THAT CAN UNDERSTAND ALL GENERATIONS" ตอกย้ำผู้นำอันดับ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
23 พ.ค. 2562 18:06
คณะผู้บริหารและพนักงานเอไอเอส ร่วมเป็นเครือข่ายทำความดี จิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการจิตอาสา [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
23 พ.ค. 2562 16:39
พลาดไม่ได้! “อะเมซิ่งภูไท” ชาวบ้านโพนเตรียมจัดงานบุญบั้งไฟแพรวาอย่างยิ่งใหญ่ โชว์ล้ำจุดบั้งไฟใต้น้ำ


ชาวบ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network