0
0
0
s2smodern

ksnews17082560 n4

การติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ  ภายใต้ร่มพระบารมี โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านสุขสวัสดิ์  หมู่ 14  ตำบลหลุบ  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีหลักการสำคัญคือ ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง  ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้ว  ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในพื้นที่ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน อันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคเกษตรมีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ต่อไป

          สำหรับโครงการ 9101 (เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง) มาจาก 9 คือ รัชกาลที่ 9, 10 คือรัชกาลที่ 10 คือในหลวงรัชกาลปัจจุบัน และ 1 คือ ปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน    ด้วยการน้อมนำหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยให้ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และเครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน

ksnews17082560 n5

ksnews17082560 n6

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

18 ก.ย. 2561 16:14
มีวันนี้ได้เพราะกาฬสินธุ์ “อี๊ด โปงลางสะออน” เชิญชวนมาร่วมเดิน-วิ่ง-ปั่นทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์


จังหวัดกาฬสินธุ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม [ ... ]

08 มี.ค. 2561 15:01
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


วันนี้ (8 มี.ค. 61) ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

24 ก.พ. 2561 13:27
ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดวินัย-อาญาไล่ออก 10 ข้าราชการท้องถิ่น ส่งเรื่องถอดถอนอีก 2 นายกฯ


ถนนลูกรังผีพ่นพิษ ป.ป.ช.มีมติชีมูลความผิดวินัย [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network