0
0
0
s2smodern

news05092560 lp 1

วันที่ 4 ก.ย. 2560 คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่กรมประมง ได้เดินทางมาสอบถามผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ปลานิลเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 ซึ่งกำลังจะพัฒนาหนึ่งกลุ่มตัวอย่างจัดตั้งเป็นสหกรณ์ในปีนี้ โดยได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลเป็นในรูปแบบสหกรณ์ให้ถูกต้องด้วย

          โดยกรมประมง ได้ดําเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจําปี 2560 ในพื้นที่ 22 จังหวัดทั่วประเทศ มีจํานวน 25 แปลง ซึ่งประกอบด้วย แปลงใหญ่ ขยายผล (2559) จํานวน 1 1 แปลง เป็นปลานิล 4 แปลง ในจังหวัดชลบุรี เชียงราย นครศรีธรรมราช และกาฬสินธุ์ แปลงใหญ่ ปลาน้ําจืด 1 แปลง ในจังหวัดมหาสารคาม แปลงใหญ่ ปลาแรด 1 แปลง ในจังหวัดอุทัยธานี แปลงใหญ่ กุ้งขาว 5 แปลง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง จันทบุรี และตราด (2 แปลง) แปลงใหญ่ใหม่ (2560) จํานวน 1 0 แปลงประกอบด้วย แปลงใหญ่ ปลานิล 5 แปลง ในจังหวัดขอนแก่น นครนายก พะเยา สระแก้ว สุรินทร์ แปลงใหญ่ ปลา ตะเพียน 1 แปลง ในจังหวัดยโสธร ปลานิล และกุ้งขาว 1 แปลง ในจังหวัดสมุทรปราการ แปลงใหญ่ กุ้งก้ามกราม 1 แปลง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงใหญ่ กุ้งขาว 2 แปลง ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี แปลงใหญ่เตรียมความพร้อม จํานวน 4 แปลง ปลานิล 3 แปลงในจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา และพิษณุโลก แปลงใหญ่ ปลานิล กุ้งขาว และปลายี่สกเทศ 1 แปลง ในจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ โดยจะประกาศผลการตัดสิน วันที่ 30 สิงหาคม 2560

          และเพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ให้เกิดการดําเนินงาน ส่งผลให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าด้านการประมง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรจัดให้มีการประกวดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สินค้าประมง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯต่อไป

          โดยการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าทางการเกษตรร่วมกัน มีการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจำหน่าย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันในตลาดภายใต้การสนับสนุนอย่างบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ในการพัฒนาการผลิตสินค้าสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนตามหลักการบริหารตามแนวประชารัฐ

          กรมประมงร่วมเป็น “ผู้จัดการแปลง” มีหน้าที่ประสาน สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการพัฒนาสมาชิกในแปลงใหญ่มาร่วมกำหนดเป้าหมายการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอนจนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสามารถประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้

          การรวมกลุ่มทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะก่อให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale) แต่ทั้งนี้จะต้องเกิดจากความพร้อมใจกันของเกษตรกร ชุมชนต้องมีความเข้มแข็งที่สำคัญคือความเสียสละเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ จะต้องทำให้เห็นความสำเร็จเป็นตัวอย่างจริง กรมประมงจึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรหันมารวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อช่วยกันร่วมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด ตลอดจนให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

news05092560 lp 6

news05092560 lp 5

news05092560 lp 4

news05092560 lp 3

news05092560 lp 2

ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มเขื่อนลำปาว (ปชส.)

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

02 ก.พ. 2561 16:19
ชาวกาฬสินธุ์ 36 ชุมชน ท้าอากาศที่หนาวเย็น จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ปรองดอง


ประชาชนทั้ง 36 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

27 ก.ย. 2561 09:55
สุพัฒน์มอเตอร์หนุนเยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด หวังให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่เป็นปัญหาของสังคม


เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ [ ... ]

10 ก.ย. 2561 18:06
ททท.พาบล็อกเกอร์เพจเมืองกรุงตะลุยแดนไดโนเสาร์ เจาะลึกถึงแก่นเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พาบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวชั้นนำของเมืองไทย [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network