0
0
0
s2smodern

news30102560 tor 9

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและรับประโยชน์ 149,273 ราย

ที่ลานอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ดำเนินการตามกรอบกิจกรรมการดำเนินงาน 8 ด้าน ขณะนี้ชุมชนต่างๆ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีโครงการเด่นหลายโครงการ เช่น การผลิตพืชและพันธุ์พืช การส่งเสริมการปลูกพืชผักและบริโภค ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ด้านปศุสัตว์ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมู ด้านการประมงได้แก่ การส่งเสริมการเลี้ยงปลา เป็นต้น

ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 169 ชุมชน ดำเนินการ 220 โครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและรับประโยชน์ทั้งหมด 149,273 ราย ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ จากการผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติจริง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน อันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

news30102560 tor 5

news30102560 tor 4

news30102560 tor 7

news30102560 tor 8

news30102560 tor 6

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

25 ก.ย. 2561 10:23
พิพิธภัณฑ์สิรินธรสานรักสู่สังคม สร้างความสัมพันธ์อันดีส่งมอบความสุขให้เด็กพิเศษ


พิพิธภัณฑ์สิรินธร กรมทรัพยากรธรณี นำโดยนายทินกร [ ... ]

02 ส.ค. 2560 09:37
ระเบิดแล้ว! ศึกกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคกาฬสินธุ์ กีฬาไหนแข่งสนามไหน เลือกชมกันได้เลย


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

17 พ.ค. 2561 10:32
นับถอยหลัง “ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านกุดหว้า” เทศกาลระดับโลกที่นักท่องเที่ยวรอคอยใกล้มาถึงแล้ว


นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ต่างเฝ้ารอติดตามชมเทศกาลตะไลล้าน [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network