0
0
0
s2smodern

news14022561 kshps 1
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ "Kalasin Happinesse Model” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

          วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ "Kalasin Happinesse Model” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพิ่มรายได้ต่อคน ร้อยละ 7 ในปี 2561 และ ร้อยละ 10 ในปี 2562 โดยที่ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การยกคุณภาพชีวิตคนจน พื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ยกระดับรายได้ภาคการผลิตและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน, ยุทธศาสตร์การยกระดับการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าและรายได้จากศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมศิลปิน ผู้ประกอบการด้านศิลปวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย

          ส่วนตัวแบบการขับเคลื่อนโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ "Kalasin Happynesse Model” จะมีการขับเคลื่อน 2 มิติหลัก คือ มิติยกระดับชีวิตพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และมิติยกระดับรายได้ เป็นการสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม

news14022561 kshps 2

news14022561 kshps 4
 ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
http://pr.prd.go.th/kalasin

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

22 ธ.ค. 2560 09:55
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

30 ส.ค. 2561 16:58
กาฬสินธุ์จัดมหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุสู่ OTOP พร้อมชูหัวใจของความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

20 ก.ย. 2561 09:59
กาฬสินธุ์เตรียมจัดงานตักบาตรเทโวปีที่ 14 คาดสายบุญทะลักครึ่งแสน


อำเภอสหัสขันธ์เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปี [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network