0
0
0
s2smodern

news26122560 prdt 13
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนงานข่าวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ

วันนี้ 26 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ารับการอบรมจาก 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 80 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ สมาชิก อส. และประชาชนทั่วไปสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในจากปัญหาต่างๆ และเพื่อทบทวนความรู้ พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายฐานสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนงานข่าวอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน


 news26122560 prdt 14

news26122560 prdt 15
news26122560 prdt 16 

 .................... ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
http://pr.prd.go.th/kalasin

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network