0
0
0
s2smodern

news08022561 prd pl 4
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้านในงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการแสดงพื้นบ้าน ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เกิดความภาคภูมิใจมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น

          โดยจัดประกวด 3 ประเภท คือ ประเภท ก ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 100,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 70,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 30,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร

          ประเภท ข นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 70,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 40,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 30,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร

          และประเภท ค นักเรียนระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เงินรางวัล 60,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 40,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 30,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร

          ผู้สนใจส่งใบสมัครการประกวด พร้อม VCD บันทึกการแสดงอย่างต่อเนื่อง ( ไม่มีการตัดต่อ) ไม่น้อยกว่า 25 นาที แต่ไม่เกิน 35 นาที โดยส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เกินเวลา 16.30 น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-4381-1317 , 0-4381-5806

news08022561 prd pl 3

news08022561 prd pl 2


ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
http://pr.prd.go.th/kalasin

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

22 ส.ค. 2561 17:34
กาฬสินธุ์เปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน สอนเด็กขับรถดีมีวินัยหวังลดสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุ


เมื่อเวลา 10.30 น. (22 ส.ค. 2561) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

03 ต.ค. 2561 14:48
คนดีศรีสหัสขันธ์ เก็บกระเป๋าเงินได้ส่งคืนทันที อึ้งเจ้าของเปิดให้ดูมีเงิน 2.5 หมื่นในกระเป๋า


(3 ต.ค. 61) คุณพนิดา อุทัยรัตน์ อยู่บ้านเลขที่ [ ... ]

05 ส.ค. 2561 15:40
เทศกาลดีโน่ศิลป์ถิ่นอาร์ตรวมศิลปะหลากแขนงไว้ในงานเดียว สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ จ.กาฬสินธุ์


ที่ตลาดโรงสี ถนนถีนานนท์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network