0
0
0
s2smodern

news10102564 ktckovc 6
ที่ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ไร้โควิด-19 โดยมี นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากรทางการแพทย์ คณะครู นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

news10102564 ktckovc 18

news10102564 ktckovc 11

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ตามความสมัครใจ ส่งผลให้ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้บริการวัคซีน Pfizer คือ นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยกำหนดให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันศึกษา และจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขรอบแรก จำนวน 27,000 คน โดยอำเภอเมืองได้รับจัดสรรมากที่สุดจำนวน15,870 คน จังหวัดกาฬสินธุ์ได้วางแผนจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายเข็มที่ 1 ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2564

news10102564 ktckovc 9

ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการแพร่ระบาดกระจายในทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งส่งผลกระทบในหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อมากขึ้น จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนและกำหนดมาตรการต่างๆ ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ ร่วมทั้งการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กปลอดภัย เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป

news10102564 ktckovc 17

news10102564 ktckovc 16

news10102564 ktckovc 15

news10102564 ktckovc 14

news10102564 ktckovc 7

news10102564 ktckovc 4

news10102564 ktckovc 12

0
0
0
s2smodern