• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)   ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  วงเงิน 167 ล้านเศษ

เวลา 13.30 น. วันที่ 28 มีนาคม 65 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  นายนวนิตย์  พลเคน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เนื่องจากอิทธิของพายุเตี้ยนหมู่  ตามแผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุอุทกภัยและด้านการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่เกษตรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่  โดยมีนายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย  เกษตรอำเภอกันทรวิชัย หัวหน้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม  บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม  ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรเข้าร่วมภายในพิธี

นายนวนิตย์  พลเคน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ ซึ่งคาดหวังว่าเกษตรกรผู้ประสบภัยของจังหวัดมหาสารคาม จะนำเงินที่ได้ ไปบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบในชีวิตประจำวัน และบริหารจัดการ เป็นต้นทุนเพื่อการผลิตในฤดูกาลที่จะมาถึง ตลอดจนโครงการต่างๆ ที่เข้าดำเนินการสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลด เช่น การฟื้นฟูไม้ผล ไม้ยืนต้น การสนับสนุนพืชพันธุ์ดีต่างๆ ให้เกษตรกรนำไปปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้  สร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน

ด้าน นายสมพร   นามพิลา   เกษตรจังหวัดมหาสารคาม   กล่าวว่า  จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ “เตี้ยนหมู่” และได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย อ.เชียงยืน และ อ.กุดรัง รวม 31 ตำบล 297 หมู่บ้าน  มีเกษตรกร 11,601 ราย นาข้าวเสียหาย 120,787.91 ไร่  พืชไร่/พืชผัก เสียหาย 1,962.02 ไร่  และยังมีไม้ผล/ไม้ยืนต้นเสียหาย 539.20 ไร่ รวมพื้นที่เสียหายทั้งหมด 123,298.12 ไร่ รวมวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น  167,923,268.95  บาท โดยได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564  ทั้งจากคณะกรรมการระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อขออนุมัติวงเงินจาก สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ที่ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้แก่เกษตรกรต่อไป

พิเชษฐ  ยากรี – มหาสารคาม

     พลากร  แก้วขวัญข้า/รายงาน