• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย

เมื่อเวลา 09.30 น  วันที่ 21 เมษายน 2565  นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนทพอ.สว. ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ที่ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในระดับจังหวัดเข้าไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด และนำบริการต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน เพื่อนำไปพิจารณาให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสา (พอ.สว.) ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2517 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุน แรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ พอ.สว. โดยพระองค์ ทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ ด้วยพระองค์เอง หลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงค์ตำแหน่งสืบต่อจนพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่การสืบสานพระปณิธานของ ทั้งสองพระองค์ ยังคงดำเนินต่อมา และเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีทรงดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพอ.สว. สืบต่อไป

 วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในด้าน การแพทย์และสาธารณสุขช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและ เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม  เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จังหวัด ร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือกันของส่วนราชการร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กำหนดแผนการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อ ประชาชนด้อยโอกาสในท้องถิ่นธุรกันดาร ณ พื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!