• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

จ.กาฬสินธุ์ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเมืองเกษตรอัจฉริยะและเมืองยุวเกษตรกร ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ(Kalasin Smart Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ ประจำปี 2567 ยกระดับอาชีพเกษตรสู่การเกษตรยุคใหม่ ด้วยนโยบายขับเคลื่อนกาฬสินธุ์สู่ “เมืองเกษตรอัจฉริยะ และเมืองยุวเกษตรกร” ต้นแบบประเทศภายในปี 2567

ตามที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมคณะ ได้ยกร่าง ยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ ปี 2567 ตามคำแนะนำของ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรฯกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายณัฐพล พรมช่วย และนางบงกช ผิวคำ รองประธานสภาฯ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประขุมสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2567 ตามขั้นตอนของ พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ก่อนนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยแผนยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ 2567 ประกอบด้วย แนวคิด 1.นโยบายรัฐบาลตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ 2.นโยบายสภาเกษตรกรแห่งชาติ พัฒนาอาชีพเกษตรกรเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 3.นโยบายพัฒนาจังหวัดฯ 20 ปีมุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวหลากหลาย และเมือง Geopark ผสมผสานกับประเด็น การขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ ซอฟเพาเวอร์จูราสสิคเวิร์ล ประเทศไทย การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบ่มเพาะยุวเกษตรกรสู่เกษตรยุคใหม่ รองรับการค้า การแข่งขันแห่งอนาคต โดยมีวิสัยทัศน์ว่า กาฬสินธุ์เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอัจฉริยะและเมืองยุวเกษตรกรของประเทศ ภายในปี 2567 ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.เมืองเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farming) และยุวเกษตรกร(Youth Farmer) 2.เมืองเกษตรอินทรีย์(Organic Kalasin หรือ OK) 3.เมืองสินค้า GI ทุเรียนไดโนเสาร์ เกษตรกรรมมูลค่าสูง(โคเนื้อ ฝรั่งหงเป่าสือ กุ้งฝอย) และสนับสนุนน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้เพียงพอต่อการผลิต 4.เมืองท่องเที่ยวซอฟเพาเวอร์ภาพยนตร์ตำนานไดโนเสาร์โลก (Jurassc World Film) 5.เมือง Geopark และสินค้าท่องเที่ยว TPOT(Tourism Product of Thailand) 6.เมืองวัฒนธรรมผู้ไท บั้งไฟตะไลล้านและอาหารเลิศรส 7.เมืองการวิจัยพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแก้ปัญหาเกษตรกรในชุมชน โดยที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ และได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯดังกล่าว จำนวน 5 คณะ

มีตัวชี้วัดสำคัญคือ 1.One Digital One Youth Farmer One Province 2.Organic Product Kalasin (OK) 3.TPOT (Tourism Product of Thailand) 4.Kalasin Jurassic World Film 5.GI มะม่วงมหาชนก กุ้งก้ามกราม มะพร้าวน้ำหอม 6.Order Marketing โคเนื้อ ฝรั่งหงเป่าสือ กุ้งฝอย 7.ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรเป็นวาระจังหวัด ฯ ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นรูปธรรมต่อไป ถือเป็นการประกาศนโยบายยกระดับให้กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดต้นแบบเมืองเกษตรยุคใหม่ ด้วยเกษตรอัจฉริยะและยุวเกษตรกร ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย อีกด้วย

#2024 Kalasin Smart Farming & Youth Farmer City