• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

สกจ.กาฬสินธุ์ เสนอ 3 กิจกรรมสำคัญ ลดการเผา ลดปุ๋ยเคมี และเพิ่มการทำนาสมัยใหม่

สกจ.กาฬสินธุ์ เสนอ 3 กิจกรรมสำคัญ ลดการเผา ลดปุ๋ยเคมี และเพิ่มการทำนาสมัยใหม่ เพื่อยกระดับอาชีพเกษตรสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ตามที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2567 หรือ Kalasin Smart Green City 2024 โดยกำหนดให้ ปี 2567 เป็นปีแห่งเกษตรอัจฉริยะและยุวเกษตรกร (2024 The Year of Smart Farming & Youth Farmer) เพื่อยกระดับอาชีพเกษตรกรรมสู่ยุคดิจิตัล ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันกับต่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรรุ่นใหม่ โอกาสที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “สาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร” ประเด็น วิเคราะห์สถานการณ์แรงขับ ความอันตราย ช่องทางการเปิดรับอันตราย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต และแนวทางหรือกิจรรมสำคัญเพื่อการพัฒนา รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบฯ

ในการนี้ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมเวทีฯและเสนอ 3 กิจกรรมสำคัญเพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคต ลดปริมาณคาร์บอน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ 1.ลดการเผาในภาคการเกษตร (ตอซังข้าว, อ้อย) 2.ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตรด้วยการเพิ่มคน เพิ่มพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ (ผัก, ข้าว) 3.เพิ่มการพัฒนาทักษะการทำนายุคใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับระดับนา วางระบบก๊อกน้ำทำนา แห้งสลับเปียก เทคโนโลยีการเกี่ยวข้าวและการแปรรูป) โดยทั้ง 3 กิจกรรมนี้ สามารถพัฒนาสร้างเป็นโมเดลต้นแบบ (Model) ในระยะเริ่มต้น เช่น 1 ตำบล 1 Model ติดตามผลเก็บรวบรวมข้อมูล และกำหนดเป็นนโยบายขยายผลในระยะต่อไป ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีบทบาทในการจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้จังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณามอบภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com