• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

คปภ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จัดอบรมเชิงรุกให้กับเครือข่าย เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย และสร้างความเชื่อมั่นการเข้าถึงระบบการประกันภัยในทุกภาคส่วน

(21 เม.ย.) นายสมบูรณ์ ทองด่านเหนือ นายก อบต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ประจำปี 2565 โดยครั้งที่ 3 เลือก อบต.โพนงาม เป็นสถานที่จัดอบรมให้กับเครือข่าย ซึ่งมีภาคประชาชน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่กำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย กำหนดมาตรการเสริมสร้างความเชื่อมั่นการเข้าถึงระบบการประกันภัยในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยการสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย เสริมสร้างระบบคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ด้านการประกันภัยให้ขยายวงกว้าง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


โดยมาตรการประกันภัยถือได้ว่า เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงภัย เพื่อรองรับทางด้านการเงินและยังเป็นหลัก ประกันภัยได้ดีกว่า เมื่อเกิดความเสียหายแล้ว บริษัทในฐานะผู้รับประกันภัย จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทน เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว การสร้างความตระหนัก และเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชนจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าอบรม ที่จะได้มี ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยถูกต้อง และสามารถ นำความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และพี่น้องประชาชน เพื่อจัดการความเสี่ยงภัย ในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม

นางพนิดา เชียรเดช ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการฯผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ในส่วนของ คปภ.กาฬสินธุ์ มีหน้าที่หลักในการดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีความเสถียรภาพ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันภัยให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังค่านิยมการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง และคุมครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย

ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อที่จะส่งเสริมความรู้ให้กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือว่าผู้ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อจะได้นำความรู้ด้านการประกันภัยไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตัวเองในเรื่องของการประกันภัย รวมทั้งเข้าใจเรื่องประกันภัยที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้บริหารความเสี่ยงในการเนินชีวิตประจำวันได้

ขณะที่ คุณครูทวี ขาวผ่อง ผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลนามน จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า การอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัยในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ กับผู้ที่เข้ารับการอบรม เพราะจะได้นำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อกับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องข้อพิพาท ในทางแพ่ง และทางอาญา โดยมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จ.กาฬสินธุ์ บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม