• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 6 ก.ค. 2565 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เดินทางเข้าตรวจติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมู่บ้าน มีประชากรรวม 983,418 คน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4.34 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่การเกษตร 2.32 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.21 พื้นที่นอกการเกษตร 1.55 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.01 และพื้นที่ป่าไม้ 0.47 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.78 โดยมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทาน 6.5 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.01 ของพื้นที่การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย และสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญคือ กุ้งก้ามกราม และโคเนื้อ

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในลุ่มน้ำชี โดยมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำชี ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย อำเภอยางตลาด และอำเภอฆ้องชัย โดยมีแหล่งน้ำสำคัญคือ เขื่อนลำปาว มีความจุ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณน้ำกักเก็บในขณะนี้ 721 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุ ซึ่งมีปริมาณน้ำมากกว่าปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน โดยในปี 2564 มีปริมาณน้ำกักเก็บ 678.90 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.29 ของความจุ นอกจากนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งสถานการณ์น้ำของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปีนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีฝนตกเพิ่มมา ก็จะทำให้มีน้ำในอ่างเก็บน้ำมากขึ้น เพียงพอในการอุปโภค บริโภค

ในด้านการบริหารราชการจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดไว้ว่า “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอย่างดี