• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ก.ย. และ 10 – 11 ก.ย. 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ผู้เข้าอบรมร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติและสนองพระราชดำริ ในการปลูกฝังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนลูกเสือร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น ทำความดีด้วยหัวใจ มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงกำหนดนโยบายจัดโครงการลูกเสือ จิตอาสาพระราชทานขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาละ 1 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือสถานศึกษาละ 2 คน เพื่อนำความรู้มาอบรมให้กับลูกเสือแกนนำแต่ละสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งกองลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาต่อไป วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 , และ 10 – 11 กันยายน 2565 เสาร์-อาทิตย์ เป็นเวลา 4 วัน แบบไป – กลับ ณ ค่ายฝึกชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาบุคลากรลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน เป็นผู้กำกับจำนวน 40 คน ลูกเสือ จำนวน 80 คน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!