• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

6 อปท. จับมือภาคีเครือข่าย นำร่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการผลักดันเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ปลอดบุหรี่

เทศบาลตำบลหลุบจัดทำพิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการผลักดันเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ปลอดบุหรี่ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้สุขภาพดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ปลอดสิงห์อมควัน และลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลุบ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลักดันเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหลุบ เทศบาลตำบลโพนทอง เทศบาลตำบลลำพาน เทศบาลตำบลไผ่ เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ และเทศบาลตำบลเชียงเครือ , สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ,สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ , สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ , องค์กรสื่อมวลชน , ท้องถิ่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

นายไก่ทอง ไกรมงคล นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพันธกิจหนึ่งในการบริการสาธารณะ มีศักยภาพ และทรัพยากรในการป้องกันปัญหาอันเกิดจากการสูบบุหรี่ของประชากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยจากข้อมูลพบว่า 9 ใน 10 ของคนไทยที่สูบบุหรี่ กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ การสูบบุหรี่จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่สำคัญที่สุด ที่ครึ่งหนึ่งของคนที่ไม่เลิกสูบจะป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลา เป็นภาระต่อครอบครัวและระบบบริการสุขภาพของจังหวัด ทางเทศบาลตำบลหลุบจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ว่าด้วยการผลักดันเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ และสร้างกระแสความตื่นตัว ในการขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลักดันเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ปลอดบุหรี่ มีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นำร่อง 6 แห่ง, กำหนดนโยบายและมาตรการในการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ความรับผิดชอบให้ปลอดบุหรี่ ร้อยละ100, มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่, พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ แต่งตั้งคณะทำงานและจัดทำแผน พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ส่งเสริมและป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ และมีบริการเลิกบุหรี่ที่เข้าถึงได้ง่าย, สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่ที่จำเป็นต่อการป้องกันคนในชุมชนจากโรค และภัยสุขภาพ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่, สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและมีบทบาทในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดกาฬสินธุ์, สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของคนในชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560, ติดตามการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ, ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ร่วมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ โดยมีท้องถิ่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์, สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมมือกัน

โดยผู้ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายไก่ทอง ไกรมงคล นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ, ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน, นายประครอง สุไผ่โพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่, นายสุนทร เจริญพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์, นายชิต เฉิดเจือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ, นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง, นายศิริศักดิ์ บุญไชยแสน สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์, นางนงลักษณ์ บุญดาราช ท้องถิ่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์, นายศัศวัต ไพรพงษ์ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, นายตระกูล ภูพวงเพชร ผู้แทนองค์กรสื่อมวลชน, นายสมบัติ เกริกชัยวัน สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ และ พ.ต.ท.สุวิทย์ สีทา สวป.ฯ ภ.จว.กาฬสินธุ์

และยังมีการถ่ายทอดสด! เวทีการประชุมและลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยการผลักดันเครือข่าย อปท. และส่วนราชการในอำเภอเมือง เพื่อมุ่งสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ปลอดบุหรี่ ที่จัดโดยเทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่ตำบลหลุบและเครือข่าย อปท.ปลอดบุหรี่) ผ่านทางเพจแฟนข่าวกาฬสินธุ์ และเพจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลุบด้วย

#เทศบาลตำบลหลุบ #แฟนข่าวกาฬสินธุ์