• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

เกษตรกรกาฬสินธุ์ ทำแปลงนาสาธิตนำร่องหมู่บ้านปลอดการเผา ลดต้นทุนได้อย่างชัดเจน

เกษตรกร ชาวตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมเกี่ยวข้าวนาปี ในแปลงนาสาธิต นำร่องหมู่บ้านปลอดการเผา หลังผลลัพธ์ได้ข้าวคุณภาพและลดต้นทุนได้อย่างชัดเจน

นายชูศักดิ์ ปัญญา เกษตรกรชาวตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมที่จะเกี่ยวข้าวนาปี หลังได้ทดลองทำแปลงนาสาธิตโครงการนำร่องหมู่บ้านปลอดการเผา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ส่งเสริมให้มีโครงการนำร่องหมู่บ้านปลอดการเผา กิจกรรมดำนาแปลงนาสาธิต โดยได้ทำการปลูกข้าวนาปรัง 2 แปลง เพื่อเปรียบเทียบการปลูกข้าวที่ไม่เผาตอซัง ใช้วิธีการไถกลบตอซัง 1 แปลง และ ปลูกข้าวนาปรังในแปลงที่ใช้วิธีการเผา 1 แปลง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 หลังจากได้ทำนาปรังและนาปี โดยผลผลิตและต้นทุนในการทำนาปี ครั้งที่ 4 ครั้งนี้เห็นผลได้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของคุณภาพข้าว และต้นทุนการผลิต ซึ่งความสมบูรณ์ของดินและอินทรีย์วัตถุในดินมีเพิ่มมากขึ้น และเห็นได้ชัดว่าในแปลงนาที่ใช้การเผาทำให้อินทรียวัตถุในดินหายไป ซึ่งครั้งนี้ตนเองได้ซื้อปุ๋ยและหว่านเพียงครั้งเดียว โดยคาดว่า เมื่อถึงวันเก็บเกี่ยวจะสามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้การทำนาในโครงการนำร่องหมู่บ้านปลอดการเผาของนายชูศักดิ์ ปัญญา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เห็นถึงการเกิดมลพิษ หมอกควัน จากฝุ่นละออง PM2.5 จากการเผาตอซังข้าวในนา ซึ่งส่งผลให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง ระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม และสุขอนามัยของประชาชน รวมไปถึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของดินที่เสื่อมสภาพและขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งกิจกรรมแปลงนาสาธิตปลอดการเผา นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกหน่วยแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกร รวมทั้งยังเป็นการนำเสนอทางเลือก ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา