• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ร่วมกับสงวนวงษ์กาฬสินธุ์ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร สร้างจิตสำนึกและทักษะให้ลูกศิษย์

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กับ สงวนวงษ์กาฬสินธุ์ โดยมีนายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากสงวนวงษ์กาฬสินธุ์ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

นายพัทย์ปกรณ์ ธนัทศิรวณิชย์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล รวมทั้งการบาดเจ็บทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการสูญเสียที่มิอาจประมาณค่าได้ ปี พ.ศ. 2565 มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกว่าหมื่นคน (เฉลี่ย 50 คน/วัน) และจำนวนผู้บาดเจ็บประมาณกว่า 1 ล้านคน อันเป็นผลมาจากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้น งานโครงการพิเศษจึงจัดทำโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสงวนวงษ์กาฬสินธุ์ ที่ส่งวิทยากรผู้มีความชำนาญ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม พร้อมออกบูธบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพรถ ในราคาพิเศษอีกด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง พร้อมเผยแพร่ความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจรให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีเป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จเชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!