• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

จ.กาฬสินธุ์ เพิ่มศักยภาพพัฒนาเครือข่ายการข่าวยาเสพติด

จังหวัดกาฬสินธุ์ เสริมความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการข่าวในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566


(10 ม.ค. 66) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1 นายศุภศิษย์ กอเจริยยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้นโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จากทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในกิจกรรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าวในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมว่า เนื่องจากปัญหายาเสพติดส่วนหนึ่งต้องได้รับการสนับสนุนข้อมูลการข่าวเกี่ยวกับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ การพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าว ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงมีความสำคัญ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ในการสนับสนุนงานข่าวอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ


นายศุภศิษย์ กอเจริยยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ว่าเป็นหน้าที่สำคัญของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ซึ่งการร่วมมือกันแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นปัญหายาเสพติด เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อตัดวงจรยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง

โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าวในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในจากปัญหาต่างๆ ทบทวนความรู้ พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายฐานสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง เป็นช่องทางในการรวบรวมประเมินความคิดเห็นและความต้องการในระดับพื้นที่ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 90 คน จาก 18 อำเภอ

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!