• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

กาฬสินธุ์ วางทิศทางการท่องเที่ยวระยะยาวเพื่อความยั่งยืน

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิจารณาโครงการสอดคล้องประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อวางทิศทางการท่องเที่ยวในระยะยาว และเป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566-2570

(17 ม.ค. 2566) นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อการร่วมพิจารณา แผนการปฏิบัติงานในประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ มี 28 โครงการ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก โครงสร้างอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย การยกระดับสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวเขิงสุขภาพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้ชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว Kalasin Geopark โครงการเชื่อมโยงแผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพิจารณาการสร้างจุดแลนด์มาร์คจังหวัดกาฬสินธุ์ และกิจกรรส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มากที่สุด และสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งศึกษาบรรพชีวิน นวัตกรรมสินค้าบริการทางการท่องเที่ยว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใน 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคสู่สากล ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวบรรพชีวินให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล และส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว