• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

คณะอนุกรรมการ กปช. ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ วางแนวทางการประชาสัมพันธ์ ปี 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจไปสู่ประชาชน

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมวางแนวทางการสื่อสารประเด็นสำคัญไปสู่ประชาชน ทั้งเรื่องสื่อสารภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2566

(23 ม.ค. 2566) ที่ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมวางแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจไปสู่ประชาชน ตามแนวทางของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ได้วางแนวทางประเด็นการประชาสัมพันธ์ เรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปี 2566 ระดับประเทศ และเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ โดยเรื่องสื่อสารที่สำคัญในประเทศ ประกอบด้วย ประเด็นพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG , การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 , การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ , สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต , รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล , ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย , และธรรมาภิบาลในการบริหารงานของรัฐ และ ประเด็นสื่อสารสำคัญต่างประเทศ ประกอบด้วย BCG Economy เศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่ออนาคตไทย, Tech Innovation and Cooperation , Health Care ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลก และ Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล

โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะได้มีการนำประเด็นสื่อสารสำคัญ ตามแนวทางของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ไปสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ขอบคุณข้อมูลจาก ปชส.กส.