• เสาร์. ธ.ค. 9th, 2023

เกษตรกรชาวกาฬสินธุ์ ไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฯ คึกคัก

วันนี้ (19 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ผอ.ศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะ ได้ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรฯ

นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โอกาสวันที่ 19 มีนาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรทั่วประเทศ กระผมในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ จึงขอแถลงข่าวสื่อมวลชน รายงานสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้

  1. จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเขตอำเภอเลือกตั้งทั้งหมด ๑๘ เขตอำเภอ มีสมาชิกสภาเกษตรกรประเภทผู้แทนเกษตรกร จำนวนเขตอำเภอละ 1 คน รวม 18 คน
  2. เขตอำเภอที่มีผู้สมัคร 1 ราย จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง, ดอนจาน, กมลาไสย, ฆ้องชัย, ห้วยผึ้ง, นาคู, สหัสขันธ์, สมเด็จ และ ยางตลาด ให้ถือว่าได้เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรประจำอำเภอนั้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเลือกตั้ง
  3. เขตอำเภอที่มีผู้สมัครตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่ อ.นามน, ร่องคำ, เขาวง, คำม่วง, สามชัย, ห้วยเม็ก, ท่าคันโท และ หนองกุงศรี ดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้งในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
  4. ผลการติดตามความพร้อมของหน่วยการเลือกตั้งในพื้นที่ 9 อำเภอ พบว่ามีความพร้อม 100%
  5. ผลการสุ่มตัวอย่างสอบถามประชาชนในหมู่บ้านที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งพื้นที่ 9 อำเภอที่มีการเลือกตั้ง พบว่า 90% ทราบข่าวการ เลือกตั้งฯ 97% ทราบจากหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านประกาศ และ 80% ของผู้ทราบข่าว ตั้งใจจะไปลงคะแนนเลือกตั้ง

รองฯสำเริง กล่าวเพิ่มเติมว่า บทบาทหน้าที่ของ สภาเกษตรกรจังหวัด ตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 คือ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ศึกษา วิจัย อบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี รับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา และพัฒนาความเข้มแข็ง แก่ เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อย่างครบวงจรและยั่งยืน ประสานนโยบาย และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม รวมถึงราคาผลผลิตที่ไม่เป็นธรรม ต่อหน่วยงานรัฐ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งเสริมพัฒนาทางเลือกใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มุ่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคงในอนาคต วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมั่นใจว่า เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทนเกษตรกรอย่างคึกคัก เพื่อเลือกคนดี มีจิตอาสา มาร่วมพัฒนาอาชีพการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เจริญรุ่งเรือง ต่อไป และขอเชิญชวนเกษตรกรผู้มีสิทธิให้ออกไปใช้สิทธิ เลือกคนที่รัก กาคนที่ใช่ เพื่อมาทำหน้าที่แทนเกษตรกรต่อไปด้วย

ด้าน ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ผอ.ศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ก่อนการเลือกตั้ง 1 วัน สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกปฏิบัติงานพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม สุ่มประเมินความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งฯ สอบถามความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ 9 อำเภอที่มีการเลือกตั้งฯ จำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย ทีมที่ 1 ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าทีมฯ พื้นที่ อ.เขาวง, กุฉินารายณ์, ร่องคำ ทีมที่ 2 นายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าทีมฯ พื้นที่ อ.สามชัย, คำม่วง, นามน และทีมที่ 3 นายวิโรจน์ มากพยับ หัวหน้าทีมฯ พื้นที่ อ.ห้วยเม็ก, หนองกุงศรี, ท่าคันโท ผลการสุ่มตัวอย่างพบว่า หน่วยเลือกตั้งฯ มีความพร้อมดำเนินการเลือกตั้ง ร้อยละ 100 ประชาชนในหมู่บ้านที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งพื้นที่ 9 อำเภอที่มีการเลือกตั้ง พบว่า 90% ทราบข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยส่วนใหญ่ทราบจาก หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านประกาศ คิดเป็นร้อยละ 97 และ ร้อยละ 80 ของผู้ทราบข่าวฯ ตั้งใจจะไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้นในวันนี้ ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรฯ ให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคงในอนาคต ดร.นิรุจน์กล่าว และเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ในพื้นที่ 9 อำเภอที่มีการเลือกตั้งอีกด้วย

โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแถลงข่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พร้อมสื่อมวลชนสำรวจสถานการณ์การมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่อำเภอนามน พบมีเกษตรกรเดินทางมาเลือกตั้งอย่างคึกคัก ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการใช้สิทธิเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการหลังปิดหีบคะแนนอีกครั้ง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com