• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

รองผู้ว่าฯจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมให้ความรู้การเลือกเลือกตั้งผู้สมัคร ส.อบจ.กาฬสินธุ์ เขต 1 ต.ห้วยเม็ก หลัง ส.อบจ.คนเก่าลาออก

(22 ส.ค. 65) ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในห้องประชุมที่ว่าการ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (อบจ.กาฬสินธุ์) จัดโครงการอบรมชี้แจง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.อบจ.กาฬสินธุ์) ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม คือผู้สมัครและทีมงานของผู้สมัคร เขต 1 อ.ห้วยเม็ก จำนวน 4 ราย

ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายลำดวน แสงโนราช หมายเลข 2 นายปรีชา อรรคฮาดศรี หมายเลข 3 นายปราการ อุตส่าห์ และหมายเลข 4 นายคำตา บุตรวงศ์ เนื่องจาก นายอรรถพงษ์ โนนทนวงษ์ อดีต ส.อบจ.กาฬสินธุ์ ที่ได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 27 ก.ค.2565 ที่ผ่าน โดยกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.กาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เปิดเผยว่า การเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.เขต 1 อ.ห้วยเม็ก ครั้งนี้ ต้องการให้ผู้สมัคร ผู้สนับสนุน มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้สมัครและผู้สนับสนุนยอมรับกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักสมัครสมานสามัคคี รักษาความเป็นมิตร ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง พร้อมทั้งได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีและข้อปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง

สำหรับเขตการเลือกตั้งที่ 1 อ.ห้วยเม็ก มีพื้นที่ ตำบลห้วยเม็ก ตำบลคำใหญ่ ตำบลพิมูล ตำบลทรายทอง และตำบลบึงนาเรียง เฉพาะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 42 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 19,704 คน ใช้งบประมาณในการเลือกตั้ง จำนวน 890,000 บาท คาดมีประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ 55% ของผู้มีสิทธิ์