• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

ครั้งแรกในรอบ 80 ปีของแบงก์ชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Policy Hackathon ชิงรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท!

ครั้งแรกในรอบ 80 ปีของแบงก์ชาติ ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขัน Policy Hackathon ออกแบบนโยบายอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาระบบการเงินอย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทนโยบายสำคัญ  ชิงรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 พ.ค. 65

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันออกแบบนโยบายอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนา 3 ด้าน คือ การเงินดิจิทัล การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาหนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการเงินอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย การจัด Policy Hackathon ครั้งนี้ คืออะไร
การแข่งขันออกแบบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาระบบการเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงการเสนอบริการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การแก้ไขปัญหา กรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการส่งเสริมการใช้งานจริง ซึ่งเป็นการเปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วไป ผ่านการแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรจากทั้งภายในและภายนอก ธปท. ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าแข่งขัน

หัวข้อเรื่องที่จะเข้าแข่งขันมีเรื่องใดบ้าง
มี 3 ด้านหลัก ดังนี้

1. การเงินดิจิทัล คือ แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงิน ที่ตอบความต้องการในยุคดิจิทัล เข้าถึงผู้ใช้ได้สะดวก และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ตัวอย่าง เช่น virtual bank การโอนเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง

 • แนวคำถาม: ทำอย่างไรให้ ผู้ใช้บริการทางการเงินทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการในโลกดิจิทัล จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่มีมากขึ้น โดยยังคำนึงถึงผู้ใช้บริการและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

2. การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม คือ แนวคิดการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยที่มุ่งเน้นการปรับตัวและลดกิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่าง เช่น การให้สินเชื่อหรือการลงทุนที่สนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสภาพอากาศ

 • แนวคำถาม: ทำอย่างไรให้ ภาคการเงินช่วยเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ปรับตัวได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (greener economy) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สอดรับกับนโยบายทั้งจากภายในและต่างประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

3. การแก้ปัญหาหนี้ คือ แนวคิดการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระดับประเทศและส่วนบุคคล โดยรวมถึงการพัฒนากลไก เครื่องมือ หรือบริการ ที่ช่วยจัดการและแนะนำการแก้หนี้
ตัวอย่าง เช่น การลดหนี้ครัวเรือน การบริหารเงินและหนี้ การให้ความรู้ทางการเงิน การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

 • แนวคำถาม: ทำอย่างไรให้ประเทศไทยสามารถยกระดับความรู้ทางการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ ได้ในทุกภาคส่วน รวมถึงมีมาตรการหรือแนวทางเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • บุคคลทั่วไป สัญชาติไทย
 • แต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 6 คน
 • กรณีมีสมาชิก 1 คน ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

การแข่งขันมีข้อกำหนดอย่างไร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 เม.ย. – 16 พ.ค. 65
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 30 ทีมในวันที่ 20 พ.ค. 65 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด การเลือกหัวข้อและการตอบคำถามในใบสมัครที่ครบถ้วน และเหตุผลของการสมัครเข้าร่วมโครงการหรือแนวคิดที่สนใจเพื่อนำมาพัฒนาในการนำเสนอนโยบาย
 • มีการแข่งขันในช่วง มิ.ย. 65 และประกาศรางวัลช่วงเดือน ก.ค. 65
  โดยการแข่งขันมี 2 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1 : ส่งข้อเสนอนโยบาย (policy paper) ไม่เกิน 10 หน้า พร้อมสรุปสาระสำคัญ (executive summary) และ clip VDO นำเสนอประมาณ 5 นาที ผ่านช่องทาง online และ ธปท. จะประกาศผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2
  • รอบที่ 2 : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 ปรับปรุงข้อเสนอนโยบายเพื่อนำส่งอีกครั้ง และมานำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน

ทั้งนี้ ผลงานการออกแบบนโยบายที่ผ่านเข้ารอบนั้น ธปท. อาจคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นหรือน่าสนใจเพื่อนำเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ธปท. เช่น เว็บไซต์ และ Facebook เป็นต้น

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่
 • หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ผู้เข้าร่วมทีมตามใบสมัครทุกท่านจะได้รับ email จาก ธปท. เพื่อรับทราบและลงนามในข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถกดส่งได้จาก ที่นี่

เอกสารและแหล่งข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : BOT-PolicyHackathon@bot.or.th

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com