• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ประกาศการหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี 2564/2565 และการส่งน้ำฤดูฝนปี 2565 โดยจะทำการเริ่มลดการส่งน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2565 และจะปิดการส่งน้ำ ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

จึงขอให้เกษตรกร, ประปาชุมชนของท้องถิ่น และผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ได้เก็บกักน้ำไว้ในสระน้ำ แปลงนา บ่อพักน้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค ระบบประปา และเลี้ยงสัตว์ ให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงการปิดน้ำต่อไป

โครงการฯ ขอให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำ โปรดติดตามสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำลำปาว ได้จากเว็บไซต์ http://ridceo.rid.og.th/karasin/lampao

* ภาพจากแฟ้มภาพ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com