• ศุกร์. เม.ย. 12th, 2024

“KASIN21” เปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดส่งเสริมด้านกีฬา “วิ่ง กินของดีกาฬสินธุ์”

ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการการแข่งขันวิ่งประเภทถนน KASIN21 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ, นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์, พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, น.พ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ฯลฯ มีความโดนเด่นทางด้านการท่องเที่ยว วัดโบราณสถาน สิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัตศาสตร์ ที่ทรงคุณค่า แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้ผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ร้านจำหน่ายสสินค้าที่ระลึก รวมถึงศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยว ถือเป็นตัวชี้วัดหลักของเศรษฐกิจในประทศไทย

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย มีความหลากหลายและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม อีกทั้ง การท่องเที่ยงเชิงกีฬายังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวโดยทั่วไป เนื่องจากครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬา ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มมากขึ้น จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มนักท่อเที่ยวรุ่นใหม่หอการค้า YEC ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการ สร้างประโยชน์ กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการบริจาครายได้ส่วนหนึ่ง ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (แพมเพิส) สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมวิ่ง “กาสิน 21” (KASIN 21) ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน

นายฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมรการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีการร่วมมือการจัดงาน ระกว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้รรับความสนใจและการตอบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นกิจกรรมนำร่องในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬาเชิงบูรณาการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรองรับ และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ตามนโยบาลของรัฐบาลในการเปิดประเทศท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มนักธุรกิจนุ่นใหม่ หอการค้า YEC ได้นำแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชน เพิ่มศักยภาพ การแข่งขันด้านเศรษฐกิจสำหรับเมืองรอง และพร้อมก้าวสู่การพัฒนาเป็นเมืองหลักท่องเที่ยว และกีฬาในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาและหลักการทำงานเพื่อให้กาฬสินธุ์เป็นเมืองแห่งความสุข (Kalasin Happiness) คือ “3 รวย” และ “3 ใจ” โดยรวยที่ 1 ร่ำรวยวัฒนธรรม กาฬสินธุ์มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวยที่ 2 ร่ำรวยน้ำใจ คนกาฬสินธุ์มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ซึ่งกันและกัน และแก่ผู้มาเยือน รวยที่ 3 ร่ำรวยสุขภาพ กาฬสินธุ์เป็นแหล่งอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งแนวทางการพัฒนาทั้ง 3 รวยนนั้น ต้องดำเนินควบคู่ไปกับ หลักการทำงาน 3 ใจ คือใจที่ 1 เข้าใจ ทุกภาคส่วนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนในการททำงาน ใจที่ 2 ไว้ใจ เปิดเผยข้อมูลของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน ใจที่ 3 ร่วมใจ ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันเพื่อความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงการดำเนินงานขับเคลื่อนนั้น ต้องคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ควบคู่ไปด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน

โดยหลังพิธีการแถลงข่าวเสร็จสิ้น ได้มีการสาธิตวิ่ง กิน ชิม อาหารของดีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้ว่าฯ และผู้ร่วมพิธีแถลงข่าวต่างชื่นชอบในรสชาตของอาหารของดีเมืองกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะไส้กรอกปลากาฬสินธุ์ กุ้งก้ามกรามเผา ปลาเผา ส้มตำถาด และผู้ว่าฯ และ นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ยังได้โชว์ลีลาการตำส้มตำให้แขกผู้เข้าร่วมงานได้ชิมรสชาตอย่างสนุกสนานไปด้วย

สีสันในงาน “นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ตำส้มตำ , นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ฟ้อนรำ ในพิธีแถลงข่าว KASIN21 เปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมด้านกีฬา กำหนดจัดกิจกรรมวิ่ง “กาสิน 21” (KASIN 21) ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สนใจสมัครวิ่ง KASIN21 คลิกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ KASIN 21

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!