• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

กาฬสินธุ์จัดงาน “กะสินฮุ่งเฮือง เมืองอุดมสุข” ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ตลาดน้ำฮิมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดังพื้นที่ (บพท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “กะสินฮุ่งเฮือง เมืองอุดมสุข” โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง, นาย Wang Qiana (หวัง) เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกว่างชี และคณะ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียง

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดังพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ โดยมีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม เพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานตามโครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม และการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างผลิตภัณฑ์และสร้างบริการวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่ทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังทำให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม และเกิดจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่

ซึ่งงานในวันนี้มีการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน, กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ วิถีชุมชน สินค้าท้องถิ่น, กิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (ทำธุง) การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมชุด “บรรพกาฬ กาฬสินธุ์”

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com