• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

รู้ไว้อ่านไวกว่า! เนื้อหาพื้นฐานที่ควรรู้ก่อนติวชีวะ A-Level

ชีววิทยา เป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างมากในการเข้ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาสูงต่อไป เนื่องจากเป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

นอกจากนี้ เรียนชีววิทยายังช่วยเราในการเข้าใจความเป็นมาของชีวิตและสิ่งมีชีวิตในโลกโดยรอบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงสุขภาพของเราและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ และวิธีการป้องกัน รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและชีววิทยายังเป็นวิชาที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจ เพราะเป็นวิชาที่มีความหลากหลายของประเด็น ทั้งการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในป่า การศึกษาเกี่ยวกับโลกจิตรกรรม และการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์และเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นการติวชีวะ A-Level จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนต่อ

ข้อสอบ A-Level คืออะไร

ก่อนจะไปเตรียมตัวเพื่อติวชีวะ A-Level เรามาทำความรู้จักข้อสอบ A-Level ให้มากขึ้นกันก่อนดีกว่า คือข้อสอบที่ใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS รอบต่าง ๆ ซึ่งหมายถึงวิชาสามัญ แต่ได้มีการปรับเนื้อหาการสอบใหม่ที่เน้นการประยุกต์ใช้มากขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น A-Level ที่มีรายวิชาสอบเหมือนเดิม แต่เนื้อหาจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละวิชาจึงต้องมีสิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้นในการติวชีวะ A-Level ว่ามีเนื้อหาอะไรในการสอบบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมละรับการติวชีวะ A-Level ให้ถูกเรื่อง โดยมีเนื้อหาในการสอบ ดังนี้

ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 – 7 ข้อ

 1. ระบบนิเวศและไบโอม
 2. ประชากร
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต จำนวน 6-8 ข้อ

 1. เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 2. โครงสร้างและการทำงานของเซลล์

ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ จำนวน 12 – 14 ข้อ

 1. ระบบย่อยอาหาร
 2. ระบบหมุนเวียนเลือด
 3. ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน
 4. ระบบขับถ่าย
 5. ระบบหายใจ
 6. ระบบประสาทและการเคลื่อนที่
 7. ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
 8. ระบบต่อมไร้ท่อ
 9. พฤติกรรมของสัตว์

โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช จำนวน 6 – 8 ข้อ

 1. เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
 2. การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และการลำเลียงของพืช
 3. การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
 4. การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 5. การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ จำนวน 6 – 8 ข้อ

 1. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 2. สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
 3. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
 4. เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 5. วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร

ประเภทข้อสอบ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก (ข้อละ 2.4 คะแนน)
 • เลือกตอบเชิงซ้อน (ข้อละ 3.2 คะแนน)
 • ตอบถูกทั้ง 3 ข้อย่อย ได้คะแนนเต็ม 3.2 คะแนน
 • ตอบถูก 2 ข้อย่อย ได้คะแนน 1.6 คะแนน
 • หากตอบถูกเพียง 1 ข้อย่อยจะไม่ได้คะแนน
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

ซึ่งการติวชีวะ A-Level ตามเรื่องที่จะออกสอบ จะทำให้เราพร้อมมีข้อมูลในการหาคำตอบได้ง่ายขึ้น ช่วยจำกัดและประหยัดเวลาในการอ่าน