• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

วก.กาฬสินธุ์ ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาใหม่ นำหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

วันนี้ (1 มิ.ย. 2566) ที่หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ให้กับนักศึกษาใหม่ จำนวน 390 คน โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาจิตปลุกจิตสำนึกของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการ ให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม นำหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกันอันจะนำไปสู่การป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างยั่งยืน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษานี้ จำนวน 390 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะดำเนินงานตามโครงการทุกงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ลูกๆ นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ วิทยาลัยฯ จึงจำเป็นจะต้องอบรมคุณธรรม จริยธรรมอย่างเข้มข้น โดยการบูรณาการใช้ในวันที่ทำการเรียนการสอนปกติ ให้ไป-กลับทุกวัน โดยมีกำหนดอบรมอยู่ 2 วัน ซึ่ง 2 วันนี้ จะมีหลักสูตรอบรมการฝึกจิตใจ การอยู่ร่วมกันในชุมชน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ ประกอบด้วย ป.ป.ช.กาฬสินธุ์, สภ.เมืองกาฬสินธุ์, พระครูจากวัดป่าทุ่งศรีเมือง และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยฯของเราเอง ก็ขอชื่นชมลูกๆ ที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ อยากจะให้ลูกๆ ที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ประพฤติ ปฏิบัติ ในกรอบ ในคุณธรรม จริยธรรม ในความเป็นสายวิชาชีพของเรา เพื่อให้ลูกๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!