• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

วก.กส. ติดอาวุธด้านภาษาอังกฤษให้เด็กช่าง พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up skill, Re skill) ด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 310 คนร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up skill, Re skill) ด้านภาษาอังกฤษ จัดขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของประชาชนวัยแรงงานและผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ด้านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ พัฒนาและเติมเต็มองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิชาชีพใหม่ๆ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับประชาชนวัยแรงงาน ทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบและผู้เรียนอาชีวศึกษาไปด้วย โดยโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 310 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร, ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยมีห้วงระยะของการจัดโครงการระหว่างวันที่ 10-11, 17-18, 24 มิ.ย. 2566 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

ด้านนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ได้ 1 ปีเต็ม ลูกๆ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็จะสามารถพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้สูงขึ้น โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการได้ขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร ให้พวกเราได้เติมเต็ม เราจะต้องติดอาวุธทางการศึกษาให้พวกเราทุกคน ในด้านของภาษาต่างประเทศ ไม่มากก็น้อย เราจะมีความสามารถพิเศษคือสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนอื่น ทำให้เราอยู่เหนือคู่ต่อสู้ในทุกโอกาส

สำหรับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ตัวนี้ เป็น Application English ชื่อ ENLIS เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์รูปแบบใหม่ที่นำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาวิเคราะห์ และออกแบบบทเรียนให้กับผู้เรียน เป็นแบบเฉพาะรายบุคคลผ่านบทเรียน และแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเรียน เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ภายในโปรแกรม Enlis มีเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) เป็นกลไกสำคัญในการช่วยวิเคราะห์และประมวลผล หาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาช่วยในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้อีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com