• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

ที่ห้องประชุมศรีแสนบุตร ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีและรูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 โดยมี ดร.ธิปดิ์ ภาสว่าง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมอบรมและร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายสมบัติ แก้วมงคล หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรู้ การปฏิบัติและดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาครูผู้สอนให้มีการกําหนด รูปแบบการเรียนรู้การปฏิบัติและดำเนินกิจกรรมการจัด การเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษ ที่ 21 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 70 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 66 คน

ด้านนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีและรูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 ของวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตําแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

จากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทำให้ทราบว่า เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรู้การปฏิบัติ และดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในอันที่จะส่งผลที่ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและสอดรับกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาในระบบการศึกษายกกำลังสองของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดรับกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา

โดยวิทยากร ดร.ธิปดิ์ ภาสว่าง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning , เทคนิควิธีการสอน การวิเคราะห์เนื้อหา การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา การพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้อย่างดี

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com