• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

วก.กาฬสินธุ์ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา อำลาอาลัยสานสายใยอาลัยน้องพี่

วันนี้ (16 ก.พ. 2567) เวลา 09.00 น. วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และอำลาอาลัยสานสายใยน้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และคณะวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายปานเทพ อุ่นเจริญ นายก อวท.วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปีจะมีนักเรียนสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไปศึกษาต่อหรือทำงาน ซึ่งจะต้องทำงานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนที่จะออกไปศึกษาต่อจึงมีความสำคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจมีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและอำลาอาลัยสานสายใยน้องพี่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป อนึ่ง เพื่อเป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความผูกพันที่ดีต่อสถานศึกษา โดยในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 275 คน

โดยหลังพิธีเปิด ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว แก่นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 หลังจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์, ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และ บริษัท กาฬสินธุ์ ฮอนด้าคาร์ส จำกัด มีการชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษาจากงานทะเบียน, งานกิจกรรม และงานวัดผล จากนั้นเป็นกิจกรรมอำลาอาลัยสานสายใยน้องพี่ เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com