• ศุกร์. ก.ค. 19th, 2024

สกร.เมืองกาฬสินธุ์ มอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

กาฬสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและหลักฐานสำคัญทางการศึกษา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบูรพา โดยมีนางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นางวรรณภา ศรีกำพี้ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 กำหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่ในการจัดส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่ และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่ในการจัดส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้รูปแบบอื่น และนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค คุณภาพและสมรรถนะที่สำคัญ จำเป็นตามบริบทของประเทศและสังคมโลก โดยเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” โดยศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 243 คน ซึ่งมีนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และหลักฐานสำคัญทางการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 100 คน แยกเป็นนักศึกษาเทียบระดับ จำนวน 5 คน นักศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 39 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 54 คน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com