• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เปิดรั้วต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรฐานการอาชีวศึกษายุคใหม่

เช้าวันนี้ (11 พ.ค. 65) วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยใช้มาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “ขอให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้ตั้งใจรับฟังข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในสายอาชีพและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ และการจัดโครงการครั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างครูที่ปรึกษาประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน และขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาสายอาชีวะ ที่วิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย รับรองว่านักเรียน นักศึกษาในความดูแลของท่านเมื่อจบออกไปแล้วจะมีงานทำและเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปด้วย

ด้านนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และงานครูที่ปรึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ กำหนด รวมถึงการให้การบริการของงานต่างๆ ในวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ อีกทั้งเพื่อรับฟังข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงาน และกระบวนการจัดการเรียน การสอน ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบในแนวทางการดำเนินงาน และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน โดยปีการศึกษา 2565 นี้ มีนักเรียน นักศึกษาใหม่สมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 240 คน ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) จำนวนผู้สมัคร 123 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) จำนวนผู้สมัคร 117 คน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com