• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

สวยงามแบบเรียบง่าย ชาวนาจารย์ร่วมใจจัดประเพณีบุญเดือนหก ขอฝนในฤดูกาลทำนา

ที่ลานกีฬาดอนปู่ตา หมู่ที่ 3 บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกเทศบาลตำบลนาจารย์ พร้อมด้วยนางบุญรื่น ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางเนาวรัตน์ คลูสกุลรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกุล ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการนายก ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล พี่น้องประชาชน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลนาจารย์ โดยมีการจัดขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟอย่างสวยงามและเรียบง่าย ภายใต้มาตรการการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นางอภิรดี ทิพยเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลนาจารย์ ในนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลนาจารย์ กล่าวว่า ในการดำเนินการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟให้สืบทอดต่อไป ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ความเสียสละการมีส่วนร่วมและความสามัคคีในชุมชน ในการนี้ เทศบาลตำบลนาจารย์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมแห่ขบวนบั้งไฟพร้อมนางรำ ขบวนผาแดง นางไอ่ ขบวนแห่เครื่องบวงสรวงพญาแถน รำบวงสรวงปู่ราชวงศ์ ปู่บ้านนาจาร์และการฟ้อนของแต่ละหมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น 4 โซน

  • โซนที่ 1 หมู่ที่ 2,3,4 บ้านนาจารย์ ม.8 ศรีบูรพา
  • โซนที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า ม.6 บ้านคำโพน ม. 7 บ้านโนนคำม่วง ม. 5 บ้านแก่งนาขาม
  • โซนที่ 3 หมู่ที่ 9 บ้านนาจารย์ ม. 5 บ้านโนนสะอาด ตำบลไผ่
  • โซนที่ 4 ม.6,7 บ้านโจด ตำบลภูปอ

การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณสภาเทศบาลตำบลนาจารย์ จำนวน 50,000 บาท และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ด้าน น.ส.ผกาสรณ์ ศรีสว่างวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาจารย์ ประธานในพิธี กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2565 มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีบั้งไฟจุดขึ้นฟ้าเพื่อขอฟ้าขอฝนก่อนฤดูการทำเกษตรกรรม เพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งเป็นความเชื่อทางพิธีกรรมอันดีงามของท้องถิ่นอีสานให้สืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน อีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากให้ก่อเกิดในประเพณีนี้ คืออยากเห็นพี่น้องชาวตำบลนาจารย์ เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเทศบาลนาจารย์ ให้ร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าต่อไป

ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล พี่น้อง ประชาชน ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ ในการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกครั้งนี้ ขอให้สิ่งศักดิ์ทั้งหลายร่วมถึงองค์พญาแถน องค์ปู่สินชัย ปู่บ้านนาจารย์ แม่ย่ากรองแก้ว ดลบันดาลประทานพร ให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญ และขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินไปโดยสะดวกปราศจากอุปสรรคทั้งปวง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com