• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

วก.กาฬสินธุ์ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษาใหม่ ปลูกฝั่งค่านิยมป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นให้เยาวชน

2 มิ.ย. 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 จำนวน 250 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักรับผิดชอบชั่วดี และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ จากคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ , นายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร , นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสุภัทรา พานิชเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมนันทนาการโดยคณะกรรมการ อวท. ต่อด้วยกิจกรรมจิตอาสาจาก ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ และ ว่าที่ ร.ต.บดี ไชยเสนา และปิดท้ายด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย ดร.จงจินต์ บุญไชยแสน ตามลำดับ

ส่วนช่วงบ่าย เป็นการบรรยายธรรม โดยพระครูบูรพาธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดหนองโมงบูรพาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com