• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย อันดับ 464 ของโลก CWUR World University Rankings 2022-2023 จากการจัดอันดับ 19,788 สถาบันการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย 8 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2021 ล่าสุด จากการจัดอันดับของ CWUR World University Rankings 2022-2023 (ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565) มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจัดอันดับ 19,788 สถาบัน จุฬาฯ สามารถติดอันดับที่ 464 ของโลก และอันดับ 1 ของไทย ซึ่งประเทศไทยมีเพียง 10 สถาบันที่ติดอันดับในครั้งนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย สำนักวิชา สถาบันวิจัย สถาบันบริการ ศูนย์ สำนัก สถาบันสมทบ รวมถึงคณะ และภาควิชามากมาย โดยมีจำนวนคณะ หน่วยงาน และสำนักต่างๆ รวมทั้งหมด 42 แห่ง

นอกจากนี้ นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกระดับ มีจำนวนทั้งสิ้น 37,626 คน แบ่งเป็น

  • นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 26,202 คน
  • นิสิตระดับปริญญาโท จำนวนทั้งสิ้น 8,029 คน
  • นิสิตระดับปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 2,627 คน
  • นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวนทั้งสิ้น 768 คน
  • สำหรับจำนวนบุคลากรทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีทั้งสิ้น 8,138 คน
    (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563)

จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรทั้งไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระยะสั้น โดยสามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ chula.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการจัดอันดับ CWUR World University Rankings 2022-2023 https://cwur.org/2022-23.php