• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

จัดพิธีเปิดอย่างเหนือชั้น! โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ

จัดพิธีเปิดอย่างเหนือชั้น! โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ Up-skill Re-skill New-skill ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไปในฐานะที่เป็นกำลังคนของประเทศ

9 ก.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เดิม) กดรีโมทสั่งหุ่นยนต์โปงลางโรบอท เจ้าของรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ โชว์ความเหนือชั้นในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นางศิริวรรณ เรืองแสน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ กล่าวในนามคณะกรรมการดำเนินงานว่า “โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” มีวัตถุประสงค์ในการจัดดำเนินการเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะอาชีพ (Up-skill Re-skill New-skill) ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไปในฐานะที่เป็นกำลังคนของประเทศ โดยกระบวนการทางการฝึกอบรมและรูปแบบการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพหรือสมรรถนะทางอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการและชุมชนอันเป็นตลาดงานในเชิงพื้นที่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขับเคลื่อนดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทั้งสามารถกระจายการพัฒนาไปได้ทั่วประเทศ

โดยโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 220 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน, คณะครู-เจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม จำนวน 200 คน

ด้านนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ พร้อมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายตามเจตนารมณ์เดิม คือเฉพาะกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง โดยให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นทุกรูปแบบ เพื่อให้สามารถกระจายการพัฒนาทักษะอาชีพออกไปยังทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งเพื่อเป็นการหนุนเสริมมิติการพัฒนาผู้เรียนและประชาชนให้ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงต่อไป ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ ฯ ที่จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาไปดำเนินงาน คือการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!