• ศุกร์. เม.ย. 19th, 2024

อบจ.กาฬสินธุ์ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ต่อยอดทักษะความรู้สู่เวทีระดับประเทศ

(7 ก.ค. 65) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิรัตน์ ภูต้องใจ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

นางภัลลิกา ดลรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างความรู้ เปิดโลกทัศน์ สร้างเจคติ ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาการศึกษาตลอดเวลา โดยการกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในการสร้างความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง โดยมีครูเป็นบุคคลสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะต่างๆแก่ผู้เรียน ซึ่งได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านกลุ่มสาระเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ และที่สำคัญเวทีการแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดทักษะและความรู้ โดยการนำพาไปสู่เวทีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ